’’

BT - - NYHEDER - Ba­ra­ck­O­ba­ma

Som en af­ro­a­me­ri­ka­ner i USA er jeg smerte­ligt be­vidst om, hvad der sker, når folk be­hand­les for­skel­ligt

om at til­la­de æg­te­ska­ber mel­lem sam­me køn.

Til gen­gæld kun­ne de to præsidenter hur­tigt enes om et an­det em­ne: Ba­ra­ck Oba­ma ro­ste sin kol­le­ga for hans en­ga­ge­ment i at kom­me kor­rup­tio­nen til livs i det østafri­kan­ske land.

Ke­nya er sam­ti­dig en af USAs vig­tig­ste al­li­e­re­de i kam­pen mod den is­la­mi­sti­ske mi­li­tan­te grup­pe al- Sha­baab, der for tre må­ne­der si­den dræb­te 148 men­ne­sker på et uni­ver­si­tet i by­en Ga­ris­sa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.