Plu­to for­bløf­fer for­ske­re

BT - - NYHEDEF RPAUL -

Lars Hen­rik Aa­gaard

Først fandt man ud af, at den rum­mer ki­lo­me­ter­hø­je is­b­jer­ge og kløf­ter så dybe og mæg­ti­ge som Grand Ca­ny­on. Nu kan for­ske­re til­knyt­tet Nasas rum­mis­sion New Ho­rizons af­slø­re, at den fjer­ne og iskol­de dværg­pla­net Plu­to og­så har gletsje­re, der ser ud til at væ­re dan­net af kvæl­stof- is. Samt at dens over­fla­de er præ­get af dy­na­mi­ske pro­ces­ser, der må­ske til­med fin­der sted i det­te øje­blik.

Na­sa- for­sker­ne me­ner, at gletsjer­ne har be­væ­get sig i ny­e­re tid, ge­o­lo­gisk set. Og man ude­luk­ker på in­gen må­de, at de er i lø­ben­de be­væ­gel­se, må­ske dre­vet af den sva­ge var­me fra Plu­tos ra­dio­ak­ti­ve in­dre. Alt­så fros­sen gas i evig slo­w­mo­tion.

New Ho­rizons har og­så sendt et im­po­ne­ren­de bil­le­de tilbage af Plu­to, hvor man ser et bånd af sol­lys op­ly­se kan­ten af him­mel­le­ge­met som en så­kaldt ’ gl­o­rie’. Bil­le­det - og de til­hø­ren­de ana­ly­ser af dværg­pla­ne­tens tyn­de at­mos­fæ­re - over­ra­sker for­sker­ne. For de af­slø­rer en ty­de­lig dis af små­par­tik­ler, der rej­ser sig helt op til 160 ki­lo­me­ter over Plu­tos over­fla­de, hvil­ket er fem gan­ge hø­je­re, end man hav­de reg­net med.

» Med fly­den­de is, ekso­tisk over­fla­de­ke­mi, bjerg­kæ­der og om­fat­ten­de dis vi­ser Plu­to en bred­de i sin ge­o­lo­gi, der i sand­hed er spæn­den­de, « si­ger Na­sa­che­fen Jo­hn Gruns­feld. Fo­to: Na­sa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.