Få styr på pen­sio

An­de­len af æl­dre på ar­bejds­mar­ke­det er ste­get. Nog­le bli­ver læn­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det, mens an­dre ven­der tilbage til et liv med del­tidsjob, for­di pen­sio­ni­st­til­væ­rel­sen vi­ser sig at væ­re for ke­de­lig. Men hvor­når er det tid til at stop­pe? Og hvil­ke over­vej

BT - - PRIVATØKONOMI - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

DEN TRED­JE AL­DER

Må­ske hu­sker du den sø­de, æl­dre me­d­ar­bej­der, som du for­le­den mød­te i for­ly­stel­ses­par­ken? El­ler må­ske lag­de du mær­ke til, at der sad en grå­hå­ret eks­pe­di­ent bag kas­sen i su­per­mar­ke­det, der el­lers nor­malt bug­ner af un­ge kas­se­folk?

An­de­len af æl­dre fra 55 til 64 år, der er i beskæf­ti­gel­se, er ste­get mar­kant de se­ne­ste fem år. Mens det for fem år si­den var 58 pro­cent af al­ders­grup­pen, der var i ar­bej­de, var det i 2014 he­le 63 pro­cent iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik, skri­ver DR.

Ud­vik­lin­gen skyl­des ho­ved­sa­ge­ligt, at man­ge væl­ger at bli­ve læn­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det. Men en del væl­ger og­så at ven­de tilbage til ar­bejds­mar­ke­det, ef­ter de er gå­et på pen­sion el­ler ef­ter­løn, da de fin­der til­væ­rel­sen uden et job for ke­de­lig.

Det for­tæl­ler Jens Høj­gaard, sous­chef i Æl­dreSa­gen.

» Vi ser en ten­dens til, at nog­le, der har for­ladt ar­bejds­mar­ke­det, fin­der ud af, at det plud­se­lig ik­ke er lyk­ken al­li­ge­vel. Man mi­ster nog­le so­ci­a­le kon­tak­ter, og så fin­der man ud af, at man fak­tisk ger­ne vil tilbage til ar­bejds­mar­ke­det, « si­ger Jens Høj­gaard.

Iføl­ge Æl­dreSa­gen er der tre år­sa­ger til, at vi ser en ud­vik­ling, hvor fle­re æl­dre er i beskæf­ti­gel­se. For det før­ste er der ’ den sun­de al­dring’. Store grup­per af æl­dre er fri­ske og ra­ske langt op­pe i åre­ne og ik­ke så fy­sisk neds­lid­te som i tid­li­ge­re ti­der. Des­u­den er de go­de til at føl­ge med i sam­fun­det og hol­de sig ajour.

Den an­den år­sag er, at de nye ge­ne­ra­tio­ner af æl­dre har nog­le an­dre hold­nin­ger til at ar­bej­de. Hvor ar­bej­det før ba­re var nød­ven­digt for at over­le­ve og få løn, så er ar­bej­det for man­ge i dag en del af iden­ti­te­ten og en del af de­res liv.

» Det er no­get, de går op i, og ik­ke no­get, som de umid­del­bart har tænkt sig at op­gi­ve, selv om de er kom­met op i al­de­ren, « si­ger Jens Høj­gaard.

Sidst men ik­ke mindst er der og­så sket en hold­nings­æn­dring på ar­bejds­mar­ke­det.

» Ar­bejds­gi­ver­ne har få­et øj­ne­ne op for de kom­pe­ten­cer, som se­ni­o­rer­ne har. De har er­fa­rin­ger og et godt over­blik og er vant til at ha­ve med kun­der­ne at gø­re, « si­ger Jens Høj­gaard.

Ik­ke øko­no­mi­en der lok­ker

Mens det ty­pisk er folk med læn­ge­re ud­dan­nel­ser, der har svært ved at slip­pe ar­bejds­li­vet, og som går se­ne­re på pen­sion, så er det for­skel­ligt, hvil­ken bag­grund de, der ven­der tilbage til ar­bejds­mar­ke­det, har.

SØN­DAG 26. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.