Så­dan t

BT - - PRIVATØKONOMI -

PLAN­LÆG­NING

Må­ske har du i man­ge år tænkt, at du vil­le gå på pen­sion li­ge så snart, det var mu­ligt - f. eks. når du fyld­te 65 år. Men nu hvor ti­den nær­me­re sig, har du må­ske al­li­ge­vel ik­ke lyst til at for­la­de hver­ken kol­le­ga­er el­ler ar­bejds­plads. Og du er langt­fra den ene­ste, der har det så­dan.

Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik er an­de­len af æl­dre mel­lem 55 og 64 år, der er i ar­bej­de, ste­get. Og iføl­ge Æl­dre-

Man­ge kan op­ret­hol­de en ret god le­ve­stan­dard, selv om de går på pen­sion, men det kræ­ver lidt plan­læg­ning af få det op­ti­ma­le ud af se­ni­o­r­li­vet. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bagger

Man­ge se­ni­o­rer er i dag ved så godt hel­bred, at de øn­sker at bli­ve på ar­bejds­mar­ke­det i læn­ge­re tid. Fo­to: Pa­trizia Til­ly

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.