’’

BT - - PRIVATØKONOMI - Jens Høj­gaard, sous­chef i Æl­dreSa­gen

For ho­ved­par­ten hand­ler det om, at de sav­ner de ud­for­drin­ger, som ar­bej­det gi­ver, og de sav­ner kol­le­ga­er­ne

» Det er vo­res ind­tryk, at det for de fær­re­ste er øko­no­mi­en, der spil­ler ho­ved­rol­len. For ho­ved­par­ten hand­ler det om, at de sav­ner de ud­for­drin­ger, som ar­bej­det gi­ver, og de sav­ner kol­le­ga­er­ne, « si­ger Jens Høj­gaard.

Man­ge ven­der tilbage til det ar­bej­de, som de har haft tid­li­ge­re - men med en lø­se­re til­knyt­ning.

» Må­ske hen­ven­der de sig selv til virk­som­he­den, el­ler og­så er det virk­som­he­den, som ik­ke kan und­væ­re dem. Men an­dre gan­ge ser vi og­så, at folk ven­der tilbage til no­get helt an­det , « si­ger Jens Høj­gaard.

Iføl­ge Æl­dreSa­gen er der fle­re og fle­re, der fort­sæt­ter med at ar­bej­de , til de er om­kring 70 år. Men ef­ter de 70 år er der for­holds­vis få, der sta­dig er i beskæf­ti­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.