Onist- øko­no­mi­en

Her er pen­sions­eks­pert Kai Jen­sens go­de råd

BT - - PRIVATØKONOMI -

SØN­DAG 26. JULI 2015

4

Hvor­når du skal gå på pen­sion, af­hæn­ger bl. a. af di­ne ly­ster, men og­så af din øko­no­mi. Der er man­ge pen­ge at hen­te ved at ud­sky­de pen­sio­nen i et par år. Ven­ter du f. eks. med at gå på pen­sion, til du er 69 år i ste­det for 67 år, vil du få om­kring 2.000 kr. me­re ud­be­talt om må­ne­den. Det skyl­des dels, at du når at ind­be­ta­le me­re til din pen­sion, sam­ti­dig med at den skal for­de­les over fær­re år. Des­u­den sti­ger fol­ke­pen­sio­nen med 6- 7 pro­cent per år, du ven­ter med at gå på pen­sion.

5

Hvad med æg­te­fæl­len? Hvis du har en sam­le­ver el­ler æg­te­fæl­le, skal I og­så be­slut­te, hvad din pen­sio­ne­ring vil be­ty­de for je­res liv. Skal I f. eks. beg­ge pen­sio­ne­res sam­ti­dig? Des­u­den skal I tæn­ke på, om I har be­gun­sti­get hin­an­den i et te­sta­men­te, så I har mu­lig­hed for at sid­de i uskif­tet bo, hvis den ene af jer dør.

6

Hvor­når kan det be­ta­le sig?

Op­tag lån i fri­vær­di­en Hvis du har fri­vær­di i dit hus, anbefaler Kai Jen­sen, at du i god tid in­den din pen­sio­ne­ring sik­rer dig ad­gang til din fri­vær­di i et så­kaldt ’ neds­pa­ring­s­lån’. Når først du er gå­et på pen­sion, er ban­ker­ne knap så in­ter­es­se­re­de i at lå­ne dig pen­ge. Og det kan gi­ve dig ge­val­di­ge pro­ble­mer, hvis du f. eks. se­ne­re skal bru­ge pen­ge til at renove­re hu­set, kø­be en bil el­ler må­ske til en sund­heds­be­hand­ling, hvis du bli­ver syg. » Tag et lån en 4- 5 år før, du har tænkt dig at gå på pen­sion. Det er me­get rart at ha­ve den ret­tig­hed - og­så selv om du må­ske ik­ke li­ge står og skal bru­ge pen­ge­ne. For el­lers bli­ver for­mu­en bun­det i ejen­dom­men, og så skal du sæl­ge ejen­dom­men for at kom­me til pen­ge­ne. Det kan godt væ­re, at man al­drig får brugt pen­ge­ne, men til gen­gæld har man tryg­he­den ved, at pen­ge­ne er der. Og ren­ten på et neds­pa­ring­s­lån er ty­pisk 2- 3 pro­cent, hvil­ket er vold­somt me­get bil­li­ge­re end på f. eks. et alm. bil­lån, « si­ger Kai Jen­sen. Han anbefaler, at man op­ta­ger et lån på 40- 60 pro­cent af den fri­vær­di, man har i hu­set. Hvis man f. eks. har et hus til en vær­di af 1 mio. kr, så vil det væ­re smart at op­ta­ge et lån på mel­lem 400 og 600.000 kr. » Så er det og­så en over­sku­e­lig gæld at ha­ve stå­en­de, hvis man bru­ger pen­ge­ne op, si­ger Kai Jen­sen.

7

Hold øje med e- boks Stort set al­le dan­ske­re over 15 år blev i 2014 tvun­get til at få den di­gi­ta­le po­st­kas­se e- boks, hvor man bl. a. mod­ta­ger post fra det of­fent­li­ge og fra pen­sions­sel­ska­ber. Tjek der­for jævn­ligt di­ne pen­sions­over­sig­ter i e- boks. Tjek, hvil­ke af­kast du får - og om du be­ta­ler det kor­rek­te be­løb til ad­mi­ni­stra­tion og for­sik­rin­ger.

8

Hvis du vil på del­tid Hvis du ik­ke har lyst til at for­la­de ar­bejds­mar­ke­det helt el­ler ger­ne vil tilbage på del­tid, er du ri­me­lig frit stil­let. Du kan tje­ne op til 305.700 kr. om året før skat uden at bli­ve truk­ket i fol­ke­pen­sio­nens grund­be­løb. Du ri­si­ke­rer dog at bli­ve truk­ket el­ler mi­ste pen­sion­s­til­læg­get. Så der­for skal du af­gø­re med sig selv, om det kan be­ta­le sig for dig - el­ler om du hel­le­re vil bru­ge ti­den på no­get an­det.

9

Bliv i eget hjem Hvis det er mu­ligt, så for­søg at bli­ve i eget hjem. » Det smar­te­ste er at sør­ge for, at man kan bli­ve i eget hjem, og at man ik­ke lig­ger til last for det of­fent­li­ge. At man kan bli­ve en glad og tryg pen­sio­nist, og at man kan leve det liv, som man vil leve, « si­ger Kai Jen­sen.

10

Skær ned på ud­gif­ter­ne Hvis du ef­ter mø­det med rå­d­gi­ve­ren fin­der ud af, at øko­no­mi­en som pen­sio­nist al­li­ge­vel bli­ver lidt stram, så sørg for i god tid at skæ­re ned på ud­gif­ter­ne. » Må­ske skal man be­græn­se sig til én bil og en min­dre bo­lig, « si­ger Kai Jen­sen. Han me­ner dog, at langt de fle­ste pen­sio­ni­ster vil væ­re ud­mær­ket stil­let, da et pen­sio­ni­st­par ale­ne fra det of­fent­li­ge nemt kan mod­ta­ge om­kring 300.000 kr. om året før skat. Der­til kom­mer de tvung­ne pen­sions­ord­nin­ger samt evt. pri­va­te pen­sions­ord­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.