Ræf­fer du det rig­ti­ge valg ’’

BT - - PRIVATØKONOMI - Kai Jen­sen for­sik­rings­mæg­ler

Der er man­ge, som ik­ke bli­ver ramt vold­somt på øko­no­mi­en - især hvis de har væ­ret for­nuf­ti­ge og sør­get for ned­brin­gel­se af de­res gæld

Sa­gen ses en ten­dens til, at fle­re og fle­re ar­bej­der helt op til de er 70 år.

Men hvil­ke over­vej­el­ser skal du egent­lig gø­re dig, før du træf­fer be­slut­nin­gen om en­ten at bli­ve el­ler at for­la­de ar­bejds­mar­ke­det? For at få det me­ste ud af dit seniorliv, er det iføl­ge eks­per­ter vig­tigt, at du sæt­ter dig ind i tin­ge­ne i ti­de. Al­le­re­de om­kring fem år før du når pen­sions­al­de­ren, skal du se på, hvor­dan din øko­no­mi vil se ud, når du går på pen­sion.

Så­dan rå­der Kai Jen­sen, der er se­ni­o­r­part­ner hos for­sik­rings­mæg­ler­virk­som­he­den Wil­lis:

» Man skal be­gyn­de med at gå ind på pen­sions­in­fo. dk og dan­ne sig et over­blik. Og der­ef­ter skal man få fat i en god rå­d­gi­ver, f. eks. fra sit pen­ge­in­sti­tut. Det er ret kom­pli­ce­ret at fin­de ud af, hvad man får i pen­sio­ner fra det of­fent­li­ge og fra even­tu­el­le pri­va­te pen­sio­ner, og hvor­dan det modreg­nes i de of­fent­li­ge ydel­ser. Lad væ­re med at tro, at du kan gø­re det selv. Det ko­ster vold­somt man­ge pen­ge at drop­pe rå­d­giv­nin­gen, « si­ger Kai Jen­sen.

Der­næst er det vig­tigt at se på ens ci­vi­le sta­tus samt på bo­lig­for­hold.

» Har man en sam­le­ver, skal man tæn­ke over, at man plud­se­lig en dag kan bli­ve ale­ne. Og der­for skal man få styr på te­sta­men­te, æg­te­pagt osv., så man f. eks. kan sid­de i uskif­tet bo, « si­ger han.

Bo­lig­for­hol­de­ne kan og­så ha­ve en be­tyd­ning for, om man bør bli­ve et par år læn­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det. Et par år kan nem­lig gø­re en stor for­skel. Går man f. eks. først på pen­sion som 69- årig i ste­det for som 67- årig, kan det nemt gi­ve et par tu­sin­de me­re ud­be­talt om må­ne­den, da man så når at spa­re me­re op på den pri­va­te pen­sion, sam­ti­dig med at fol­ke­pen­sio­nen og­så sti­ger.

Ge­ne­relt me­ner Kai Jen­sen, at til­væ­rel­sen teg­ner rig­tig lys for man­ge af de kom­men­de pen­sio­ni­ster.

» Rig­tig man­ge vil få et liv, som er me­get for­nuf­tigt, hvis man gør det rig­tigt. Der er man­ge, som ik­ke bli­ver ramt vold­somt på øko­no­mi­en - især hvis de har væ­ret for­nuf­ti­ge og sør­get for ned­brin­gel­se af de­res gæld. De vil ba­re op­da­ge, at de vil få vold­somt me­get fri­tid « , si­ger Kai Jen­sen.

Fort­sæt­ter næ­ste si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.