Få styr på pen­sio­nen

BT - - PRIVATØKONOMI -

1

Be­gynd med at gå på www. pen­sions­in­fo. dk og dan dig et over­blik over, hvil­ke pen­sio­ner du kan få - og hvor­når. Al­le pen­sions­ord­nin­ger - tvung­ne og pri­va­te - som man kan få skat­te­fradrag for, kan ses på pen­sions­in­fo.

2

Hjælp af eks­pert Book et mø­de med din bank­rå­d­gi­ver, din re­visor, hos din a- kas­se - el­ler find en uvil­dig pen­sions­eks­pert. Send ger­ne ved­kom­men­de op­lys­nin­ger fra pen­sions­in­fo, in­den du mø­der op. » Man bør ta­ge et mø­de med en pen­sions­rå­d­gi­ver ca. 5 år før, man har tænkt sig at gå på pen­sion, og la­ve en pen­sions­plan, hvor man un­der­sø­ger, om man har spa­ret for lidt el­ler for me­get op. Nog­le men­ne­sker har li­ge­frem spa­ret for me­get op og vil op­da­ge, at det fak­tisk ik­ke kan be­ta­le sig at spa­re me­re op, da man så vil skul­le be­ta­le for me­get skat tilbage, sam­ti­dig med at man vil få for stort et nedslag i de of­fent­li­ge ydel­ser, « si­ger Kai Jen­sen.

3

Få over­blik

Læg et bud­get Sam­men med eks­per­ten skal du læg­ge et bud­get over, hvor­dan din øko­no­mi ser ud nu - og hvor­dan den vil se ud, når du går på pen­sion. Så kan du se, om du har råd til at bli­ve i hu­set el­ler lej­lig­he­den, el­ler om du evt. må flyt­te til en min­dre bo­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.