Få et sundt se­nio

For­ud­sæt­nin­gen for en god tred­je al­der er et godt hel­bred og stær­ke so­ci­a­le re­la­tio­ner, me­ner for­ske­re

BT - - SF ED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

VEL­VÆ­RE

Sy­nes du og­så, at du er ble­vet for gam­mel til at væ­re fy­sisk ak­tiv? Og or­ker du ik­ke læn­ge­re at læ­re nye men­ne­sker at ken­de? Sva­rer du ja, er det må­ske for al­vor på ti­de, at du æn­drer hold­ning, så du und­går unø­digt for­fald og min­dre glæ­de i hver­da­gen.

Det kan væ­re fri­sten­de at la­de sig fal­de tilbage i læ­ne­sto­len, når man snart kan se en­den på sit ar­bejds­liv el­ler må­ske al­le­re­de har stemp­let ud for sid­ste gang. Men fak­tisk er det langt­fra op­skrif­ten på et godt seniorliv, for­tæl­ler eks­per­ter, BT har talt med. I ste­det bør man fo­ku­se­re på en hver­dag med fy­sisk ak­ti­vi­tet, der er et af de vig­tig­ste ele­men­ter til at få en god tred­je al­der:

» Al­le­re­de fra 50- års al­de­ren be­gyn­der man at ta­be om­kring 1 pct. af sin mu­skel­mas­se om året. Der­for er det ek­stra vig­tigt, at man kom­mer i gang med at træ­ne. Det er al­drig for sent at gå i gang, og man vil hur­tigt op­le­ve en for­bed­ring af sin musku­la­tur. Sam­ti­dig hæn­ger det jo of­te sam­men med, at man kan fort­sæt­te med at væ­re so­ci­al ak­tiv, uan­set om man ar­bej­der el­ler ej, « si­ger forsk­nings­lek­tor ved Dansk Cen­ter for Al­drings­forsk­ning på SDU, Ber­nard Je­u­ne.

Net­op so­ci­al ak­ti­vi­tet i form af go­de ven­ner og an­dre tæt­te re­la­tio­ner er på linje med den fy­si­ske ak­ti­vi­tet af­gø­ren­de for at be­va­re over­skud og livs­glæ­de i alderdommen, me­ner eks­per­ter­ne.

Me­nings­fyldt

» Vi vil ger­ne op­le­ve hver­da­gen som me­nings­fyldt, og en vig­tig del af det er, at man til­brin­ger tid sam­men med an­dre men­ne­sker og gør nog­le ting sam­men, « si­ger læ­ge og ald- rings­for­sker Hen­ning Kirk.

Hvis man snart slut­ter sit ar­bejds­liv - el­ler må­ske for ny­lig har gjort det - kan det væ­re en god idé at tæn­ke over, hvor­dan man vil til­brin­ge de man­ge ti­mer, man plud­se­lig får til rå­dig­hed. Ti­den der­ef­ter bli­ver nem­lig for­ment­lig for de fle­ste læn­ge­re end for ba­re 30 år tilbage. Så­le­des er vo­res gen­nem­snitsal­der ste­get med seks år for mænd, så den nu er 78 år, og fi­re år for kvin­der, der i gen­nem­snit bli­ver 82 år, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Und­gå kedsom­hed

En må­de at fyl­de ti­den ud på kan f. eks. væ­re ved at ka­ste sig over en ny hob­by, en sport­sak­ti­vi­tet el­ler må­ske fri­vil­ligt ar­bej­de, rå­der Hen­ning Kirk:

» Det er al­tid godt at sti­mu­le­re sin hjer­ne, så man ik­ke ke­der sig. El­lers ri­si­ke­rer man at for­fal­de og der­ved bli­ve me­re sår­bar over­for stres­spå­virk­nin­ger, som kan le­de til syg­dom. Det er bl. a. og­så der­for, at den fy­si­ske ak­ti­vi­tet er så vig­tig, for­di den fore­byg­ger, at det sker, « for­kla­rer han.

Hen­ning Kirk op­le­ver især, at det er mæn­de­ne, der har svært ved at væn­ne sig til den nye vir­ke­lig­hed uden for ar­bejds­mar­ke­det:

» De er of­te lidt me­re af­hæn­gi­ge af de kol­le­gi­a­le net­værk. Men hvis ar­bejds­plad­sen ik­ke læn­ge­re er der, må man jo fin­de en er­stat­ning. Der er f. eks. man­ge fag­for­e­nin­ger, der har ve­te­ran­klub­ber, hvor man kan spil­le kort el­ler ta­ge på ud­flugt sam­men med an­dre, « fo­re­slår han.

Er det al­li­ge­vel for svært helt at slip­pe ar­bejds­li­vet, kan en mu­lig­hed må­ske væ­re, at man ind­går en så­kaldt se­ni­o­raf­ta­le med sit job, hvor man ar­bej­der på ned­sat tid el­ler va­re­ta­ger an­dre ty­per op­ga­ver:

» Of­te har de æl­dre me­d­ar­bej­de­re jo no­get er­fa­ring, som de yn­gre kan få glæ­de af. Det ken­der vi især in­den for læ­ge­ver­de­nen, men jo og­så i an­dre fag, « si­ger Hen­ning Kirk.

SØN­DAG 26. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.