Guide Seks go­de råd til at få et sundt seniorliv

BT - - SF ED - ( pr. 100 gram)

Få pro­te­i­ner nok

Ef­ter 50 års al­de­ren mi­ster man år­ligt ca. 1 pct. af sin mu­skel­mas­se og - styr­ke. Men ved at ind­ta­ge pro­te­i­ner af høj kva­li­tet i til­stræk­ke­lig mæng­de kan man mod­vir­ke ta­bet af mu­skel­mas­se. Sørg der­for for at spi­se pro­te­i­ner mor­gen, mid­dag og af­ten, så du let­te­re kan leve et ak­tivt liv med stær­ke mus­k­ler, hvor du ik­ke er af­hæn­gig af an­dre til at gø­re tin­ge­ne for dig.

Top fem pro­te­inkil­der:

Få fle­re mus­k­ler

Hvis du vil und­gå, at di­ne mus­k­ler skrum­per, og at dag­lig­dagsting som f. eks. at ta­ge trap­pen til fjer­de sal el­ler at bæ­re ind­købspo­ser­ne hjem kom­mer til at fø­les som et træ­nings­pas, er det en god idé at kom­me i gang med styr­ke­træ­ning. Det be­hø­ver ik­ke at væ­re man­ge ki­lo, du bæ­rer rundt på, før du kan mær­ke en for­skel på kort tid. Det kan væ­re hjem­me el­ler i et træ­nings­cen­ter, at du la­ver nog­le øvel­ser, så di­ne mus­k­ler bli­ver ud­mat­te­de. Lav mini­mum tre sæt af ca. 10- 50 gen­ta­gel­ser af­hæn­gig af be­last­nin­gen - mindst to gan­ge om ugen. Øvel­ser­ne kan f. eks. be­stå i, at du rej­ser og sæt­ter dig på en stol med no­get tungt i hæn­der­ne.

Hold hjer­nen i gang

Når vi æl­des, sker der en re­duk­tion af for­bin­del­ser mel­lem de en­kel­te ner­ve­cel­ler i hjer­nen. Vo­res hjer­ne bli­ver min­dre, og den ar­bej­der ik­ke så godt, som den gjor­de, da vi var yn­gre. Un­der­sø­gel­ser har dog vist, at jo me­re man hol­der sin hjer­ne i gang, de­sto lang­som­me­re æl­des den. En må­de at hol­de den i gang på kan f. eks. væ­re ved at gø­re nog­le ting, man el­lers ik­ke gør. Som f. eks. at cyk­le en an­den vej, hand­le i en an­den bu­tik, ta­ge i te­a­tret i ste­det for bif­fen, lø­se en krydsord el­ler an­det, hvor man ud­for­drer si­ne va­ner.

Be­væg dig

Med ti­den bli­ver hjer­tets pum­pe­kraft min­dre. Det be­ty­der, at hjer­tet i takt med at vi æl­des, bli­ver sti­ve­re og ik­ke kan ud­vi­de sig med sam­me kraft som hos un­ge men­ne­sker. Ved at be­væ­ge sig i det dag­li­ge kan man dog styr­ke sin hjer­temu­skel - og det be­hø­ver ik­ke at væ­re et ma­ra­ton el­ler an­dre vold­som­me ak­ti­vi­te­ter, man ka­ster sig ud i. Ak­ti­vi­te­ten kan og­så be­stå i ha­ve­ar­bej­de el­ler en dag­lig gå­tur, hvor man får be­væ­get sig. Har du svært ved at fin­de mo­ti­va­tio­nen til at træ­ne, kan du evt. gø­re brug af for­skel­li­ge må­le­tek­no­lo­gi­er som f. eks. pul­sur, skridt­tæl­ler el­ler

Jør­gen Jøns­by var egent­lig stop­pet med at ar­bej­de. Men han fandt se­ne­re ud af, at han sta­dig ger­ne vil­le ’ gø­re nyt­te’. I dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.