Or­liv Fra ef­ter­løn­ner til bus­chauf­før

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk ar­bej­der han tre gan­ge om ugen som bus­chauf­før. Jør­gen Jøns­by Fo­to: Bo Amstrup

SØN­DAG 26. JULI 2015

SE­NI­O­RJOB

Tilbage i 2006 gik den den­gang 62- åri­ge Jør­gen Jøns­by på ef­ter­løn. I 25 år hav­de han ar­bej­det som ef­ter­mar­keds­chef hos en bil­for­hand­ler. Men det va­re­de blot to år, før han igen var tilbage på ar­bejds­mar­ke­det - omend i et helt an­det job.

Jør­gen Jøns­by fra Vi­by nær Aar­hus hav­de egent­lig glæ­det sig til at skul­le ny­de li­vet på ef­ter­løn. Han vil­le for­dri­ve ti­den med golf, sit fri­vil­li­ge ar­bej­de i me­nig­heds­rå­det og i den lo­ka­le gen­brugs­bu­tik samt gå­tu­re med sin hu­stru gen­nem snart 50 år. Men det blev langt­fra, som han hav­de fo­re­stil­let sig:

» Som le­der har jeg jo væ­ret vant til at ar­bej­de 50- 70 ti­mer om ugen. Så jeg fik som­me­ti­der for­nem­mel­sen af, at jeg pjæk­ke­de lidt, når jeg ik­ke la­ve­de no­get. Jeg var jo bå­de rask fy­sisk og psy­kisk, « si­ger han, der el­lers har en stor fa­mi­lie med fi­re børn og ni bør­ne­børn.

Føl­te sig svigtet

Det fri­vil­li­ge ar­bej­de gav langt­fra sam­me til­freds­stil­lel­se, som Jør­gen Jøns­by hav­de væ­ret vant til.

» Der var for lidt op­bak­ning, jeg føl­te, at al­le dem om­kring mig svig­te­de, « si­ger han.

Den 71- åri­ge mand ved ik­ke, hvor­for han be­slut­te­de, at han så vil­le væ­re bus­chauf­før. Men han har al­tid sagt, at hvis han en dag skul­le bli­ve ar­bejds­løs, kun­ne han jo al­tid bli­ve det. Skif­tet fra ef­ter­løn­ner til bus­chauf­før har han ik­ke fortr­udt:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.