’’

BT - - SUNDHED -

Jeg har jo al­tid følt, at jeg skul­le gø­re nyt­te

» Jeg har jo al­tid følt, at jeg skul­le gø­re nyt­te og væ­re en del af no­get. Det er dej­ligt at ha­ve et job, hvor man er i kon­takt med man­ge men­ne­sker, « si­ger Jør­gen Jøns­by, der star­ter bus­sen fra ru­te­bil­sta­tio­nen i Aar­hus tre gan­ge om ugen.

Job­bet har oven i kø­bet gi­vet en bed­re pri­va­tø­ko­no­mi:

» I 2008, da fi­nanskri­sen kom, mi­ste­de jeg en fjer­de­del af min pen­sions­op­spa­ring. Så hvis nu jeg skul­le bli­ve rig­tig gam­mel, vil­le det selv­føl­ge­lig væ­re rart ik­ke at skul­le tæn­ke på pen­ge. Med det nye job er vo­res øko­no­mi ble­vet bed­re, « si­ger han.

Fo­re­lø­big har han be­slut­tet at bli­ve ved, til han er 75 år. Hvad der så skal ske til den tid, ved han ik­ke. Ind til da vil han ba­re ny­de ti­den bag rat­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.