’ Jeg er be­gej­str

Met­te Gl­ar­gaards far, den af­dø­de sku­e­spil­ler Poul Gl­ar­gaard, gav hen­de skyl­den for sit selv­mord og holdt hen­de ind­til for ny­lig fast i tro­en på, at hun al­drig kun­ne bli­ve for­fat­ter

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

BRY­DER FRI

I 30 år sad hun fast i den boks, hen­des far, den af­dø­de sku­e­spil­ler Poul Gl­ar­gaard, hav­de pla­ce­ret hen­de i ved at si­ge, at hun var ’ ev­nesvag’ og al­drig vil­le bli­ve for­fat­ter. Men ik­ke me­re. For ny­lig ud­gav Met­te Gl­ar­gaard sin før­ste ro­man om en kvin­de­lig se­ri­e­mor­der, der dræ­ber mænd, som mis­hand­ler og yd­my­ger kvin­der.

Det be­gynd­te egent­lig som en form for selv­te­ra­pi, da 48- åri­ge Met­te Gl­ar­gaard, der til dag­lig ar­bej­der som te­ra­pe­ut og co­ach, før­ste gang sat­te pen mod pa­pir.

Ef­ter hun i 2005 af­brød al kon­takt til sin far, sku­e­spil­le­ren Poul Gl­ar­gaard, som dan­sker­ne lær­te at ken­de i tv- se­ri­er som ’ Hu­set på Chri­sti­ans­havn’ og som Se­ve­rin­sen i ’ Jul i Gam­mel­by’, fik hun dår­lig samvit­tig­hed.

» Jeg føl­te mig som Jor­dens dår­lig­ste men­ne­ske, « si­ger Met­te Gl­ar­gaard fra sin plads i den store, grå so­fa for­an de ly­se vin­du­er med ud­sigt over Øre­sta­den ved København.

He­le sin barn­dom så hun en an­den ud­ga­ve af sin far, end re­sten af Dan­mark gjor­de, med hans ver­ba­le mod­by­de­lig­he­der og kræn­ken­de ad­færd over for hen­de, som hun be­skri­ver i sin selv­bi­o­gra­fi ’ Poul Gl­ar­gaards dat­ter’ fra 2011.

Den dår­li­ge samvit­tig­hed led­te Met­te Gl­ar­gaard til at sø­ge ef­ter an­dre, der kun­ne sæt­te sig ind i, hvad hun gik igen­nem.

Til sidst fandt hun et forum på net­tet for ’ ACON’s ( adult chil­dren of narcis­si­stic pa­rents - voks­ne børn af narcis­si­sti­ske for­æl­dre, red.).

’ Skriv et mord på din far’

I forum­met mød­te Met­te Gl­ar­gaard blandt an­det fle­re te­ra­pe­u­ter som hen­de selv, der for­søg­te at be­ar­bej­de den barn­dom, de hav­de haft.

En af te­ra­pe­u­ter­ne fo­re­slog, at de skul­le skri­ve en tekst. En hi­sto­rie om mor­det på de­res narcis­si­sti­ske for­æl­dre.

En del gik med til det. Blandt an­dre Met­te Gl­ar­gaard.

» Jeg skrev halvan­den A4- si­de om det. Om hvad jeg vil­le gø­re, hvor­dan jeg vil­le gø­re det, hvor­dan han vil­le re­a­ge­re. Da de an­dre læ­ste det, syn­tes de, det var så godt skre­vet, at de vil­le ha­ve me­re, « si­ger Met­te Gl­ar­gaard.

Det blev start­skud­det til hen­des før­ste ro­man, ’ Dø­de Mænd’, der ud­kom på hen­des eget for­lag, Gre­nen, den 1. juli.

Mod­ta­gel­sen har væ­ret god. Ot­te læ­se­re har ind­til vi­de­re på on­li­ne-

SØN­DAG 26. JULI 2015

Met­te Gl­ar­gaard - dat­ter af Poul Gl­ar­gaard - har ud­gi­vet sin før­ste ro­man, en hi­sto­rie om en kvin­de­lig se­ri­e­mor­der, der slår mænd ihjel. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.