Hævn for an­dre kvin­der

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

HÆVN

’ Mænd, der yd­my­ger el­ler slår de­res kvin­der, får sjæl­dent en straf. Det er sim­pelt­hen så for­kert. «

Et af de helt store te­ma­er i te­ra­pe­ut Met­te Gl­ar­gaards nye ro­man, ’ Dø­de mænd’, er hævn over en uretfærdighed, man har væ­ret ud­sat for. For ek­sem­pel at bli­ve slå­et el­ler yd­my­get i et par­for­hold.

Og det er en hævn, fle­re kvin­der har hen­vendt sig til hen­de om, ef­ter de har læst bo­gen.

» Jeg har få­et en del be­ske­der fra kvin­der, som har læst bo­gen og nu fø­ler, at de på en el­ler an­den må­de har få­et hævn gen­nem Ma­rie ( ho­ved­per­so­nen, red.) i bo­gen, « si­ger Met­te Gl­ar­gaard og fort­sæt­ter:

» Jeg ken­der næ­sten in­gen kvin­der, som ik­ke har væ­ret sam­men med et røv­hul. I kor­te­re el­ler læn­ge­re tid. Og de mænd får sjæl­dent en straf for at slå el­ler yd­my­ge de­res kvin­der. Det er sim­pelt­hen så for­kert. «

Ik­ke fe­mi­ni­stisk

Det er dog ik­ke kun mænd, der kan slip­pe af sted med det. Og­så kvin­der, un­der­stre­ger te­ra­pe­u­ten. Men i li­ge net­op den­ne bog er det mæn­de­ne, der er i fo­kus.

» Kvin­der­ne bli­ver i de for­hold, for­di de hå­ber, at hvis man el­sker ham nok, så stop­per han. Så de får sjæl­dent en straf. Men hæv­nen kan nog­le af dem så få gen­nem bo­gen, « si­ger Met­te Gl­ar­gaard med et grin.

Hun vil dog ik­ke kal­de bo­gen for fe­mi­ni­stisk.

» Jeg har det så svært ved det ord. For jeg sy­nes, fe­mi­nis­me skil­ler os fra mæn­de­ne i ste­det for at sam­le os med dem, « si­ger Met­te Gl­ar­gaard og fort­sæt­ter:

» I ste­det for at at bli­ve et os, der kæm­per for, at al­le skal ha­ve det bed­re, bli­ver man kvin­der, der kæm­per for, at kvin­der skal ha­ve det bed­re. Så jeg vil ik­ke selv kal­de det fe­mi­ni­stisk. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.