VI­DEN­SKAB. DK Chim­pan­sers hæn­der me­re ud­vik­le­de ’’

BT - - NYHEDER - Ser­gio Alméci­ja, Sto­ne Brook Uni­ver­si­ty

Som men­ne­sker er vi vant til at tæn­ke på os selv som me­re ud­vik­le­de end chim­pan­ser­ne, men det gæl­der ik­ke på al­le punk­ter, vi­ser forsk­ning fra Sto­ny Brook Uni­ver­si­ty i USA. Når det kom­mer til hæn­der­ne, har men­ne­sker nem­lig ud­vik­let sig min­dre end chim­pan­ser­ne, si­den vi skil­tes fra vo­res fæl­les for­fa­der for fl ere mil­li­o­ner år si­den.

» Så da de tid­li­ge men­ne­skear­ter be­gynd­te med at la­ve sten­red­ska­ber på sy­ste­ma­tisk vis, var de­res hæn­der ik­ke me­get an­der­le­des end vo­res i dag, « for­tæl­ler po­st­doc Ser­gio Alméci­ja fra Sto­ne Brook Uni­ver­si­ty.

Det pe­ger på, at de evo­lu­ti- onæ­re be­tin­gel­ser, som go­ril­la­er og men­ne­sker har væ­ret ud­sat for, ik­ke har kræ­vet, at hæn­der­ne æn­dre­de sig i så høj grad som hos chim­pan­ser­ne, kon­klu­de­rer for­sker­ne.

De fandt sam­ti­dig ud af, at men­ne­skets hæn­der har me­re til­fæl­les med go­ril­la­ers og de tid­li­ge abers, der le­ve­de for fl ere mil­li­o­ner år si­den, end med nu­ti­dens chim­pan­ser, der er men­ne­skets tæt­te­ste nu­le­ven­de slægt­ning.

» Den stør­re im­pli­ka­tion ved det­te stu­die er, at vi nu ved, at en hvil­ken som helst mo­del af den men­ne­ske­li­ge hånds evo­lu­tion, der an­ta­ger en chim­pan­se­lig­nen­de stam­far som ud­gangs­punkt, vil væ­re for­fejl­et fra be­gyn­del­sen, « si­ger Ser­gio Alméci­ja.

Så da de tid­li­ge men­ne­skear­ter be­gynd­te med at la­ve sten­red­ska­ber på sy­ste­ma­tisk vis, var de­res hæn­der ik­ke me­get an­der­le­des end vo­res i dag

Når tem­pe­ra­tu­ren sti­ger fem gra­der, fal­der blod­tryk­ket gen­nem­snit­ligt med én mil­li­me­ter kvik­sølv, hvil­ket i nog­le til­fæl­de kan red­de liv, vi­ser en stor hol­land­sk un­der­sø­gel­se.

CERN- for­ske­re ved par­ti­kelac­ce­le­ra­to­ren LHC i Schweitz jub­ler nu over fun­det af den så­kald­te ’ pen­takvark’, hvis ek­si­stens har væ­ret for­ud­sagt si­den mid­ten af 1960’ er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.