I mail- mod­vind Hillarys pri­va­te mail in­de­holdt for­tro­li­ge op­lys­nin­ger

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 26. JULI 2015

USA

Mindst fi­re be­ske­der i den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Hil­lary Cl­in­tons, pri­va­te e- mail­kon­to in­de­holdt klas­si­fi­ce­re­de op­lys­nin­ger, skri­ver Reu­ters.

Hil­lary Cl­in­ton reg­nes af man­ge som fa­vo­rit til at bli­ve præ­si­dent­kan­di­dat for Det De­mo­kra­ti­ske Par­ti. Men sa­gen om den tid­li­ge­re før­ste­da­mes hånd­te­ring af føl­som­me op­lys­nin­ger be­svær­lig­gør hen­des am­bi­tio­ner om at bli­ve USAs næ­ste præ­si­dent.

De nye op­lys­nin­ger om be­ske­der­ne i Hil­lary Cl­in­tons pri­va­te e- mail­kon­to frem­gik af et brev fra den kon­tro­len­hed, der hol­der øje med USAs ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster, til med­lem­mer­ne af Kon­gres­sen tors­dag.

Fun­det i en stikprø­ve

De fi­re be­ske­der med hem­me­ligtstemp­le­de in­for­ma­tio­ner blev fun­det ved en stikprø­ve på 40 ud af i alt 30.000 e- mail sendt el­ler mod­ta­get af Cl­in­ton.

Cl­in­tons brug af sin pri­va­te e- mail­kon­to i sit ar­bej­de som uden­rigs­mi­ni­ster kom frem i marts. Den­gang ud­lø­ste det hef­tig kri­tik fra hen­des po­li­ti­ske mod­stan­de­re, der be­skyld­te Hil­lary Cl­in­ton for at om­gå love om of­fent­lig­hed i for­valt­nin­gen og til­si­de­sæt­te god for­valt­nings­skik.

BNB

Af­slø­rin­ger­ne af Hil­lary Cl­in­tons om­gang med hem­me­ligtstemp­let ma­te­ri­a­le kom­mer på et dår­ligt tids­punkt. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.