Kul­tur Så gør jeg det se

Mis­sion Im­pos­sib­le: Tom Cru­i­se ri­si­ke­rer ger­ne liv og lem­mer for at un­der­hol­de si­ne fans

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

LIVS­FAR­LIGT

Det er ik­ke til at se det, hvis man ik­ke li­ge ved det. Tom Cru­i­ses nye sven­ske film­part­ner i næ­ste uges stor­film ’ Mis­sion Im­pos­sib­le 5’ Re­bec­ca Fer­gu­son li­der af vold­som høj­de­skræk. Men ba­re en må­ned ef­ter de to mød­tes for før­ste gang, hop­pe­de film­stjer­ner­ne tæt om­s­lyn­ge­de gla­de­ligt ud fra ta­get på det be­røm­te ope­ra­hus i den østrig­ske ho­ved­stad Wi­en.

Okay, Re­bec­ca har i et in­ter­view si­den in­drøm­met, at hun sta­dig var skræmt fra vid og sans. Men ef­ter blot et par ugers træ­ning hav­de den sven­ske sku­e­spil­ler fun­det sin in­dre vove­hals. Og så smit­te­de Tom Cru­i­ses even­tyr­lyst og­så af på hen­de. » Sam­men med Tom tror man vir­ke­lig på, at in­tet er umu­ligt, « si­ger Re­bec­ca.

Og så­dan har Tom Cru­i­se selv haft det si­den op­ta­gel­ser­ne til den før­ste ’ Mis­sion Im­pos­sib­le’- film ind­led­tes for snart ty­ve år si­den.

Den kla­rer jeg

Den­gang var Cru­i­se hver­ken til­freds med spe­ci­a­l­ef­fek­ter­ne el­ler stun­t­ar­bej­det.

Han skaf­fe­de der­for små 100 mil­li­o­ner kro­ner ek­stra til et ef­fekt­bud­get. Og så be­gynd­te han og­så selv at la­ve si­ne stunt. I for­ri­ge af­snit, ’ Mis­sion Im­pos­sib­le - Ghost Protocol’ re­sul­te­re­de det i en fa­re­tru­en­de tra­ve­tur på yder­si­den af ver­dens hø­je­ste byg­ning. Og den­ne gang be­væ­ge­de Tom Cru­i­se sig end­nu læn­ge­re ud på over­dre­vet.

Da hans MI- rolle Et­han Hunt så­le­des skul­le hæn­ge fast på yder­si­den af en fly­ve­ma­ski­ne i næ­sten to ki­lo­me­ters højde, tog Cru­i­se en dyb indån­ding og sag­de ’ den kla­rer jeg’.

Og det gjor­de han.

I to ki­lo­me­ters højde

Iført en spe­ci­el vind­tæt dragt un­der jak­ke­sæt­tet, sik­ker­heds­bril­ler, der skul­le be­skyt­te øj­ne­ne og selv­føl­ge­lig mas­ser af sik­ker­heds­se­ler gen­tog Cru­i­se til­sy­ne­la­den­de frygt­løst sin stunt he­le ot­te gan­ge, ind­til den sad per­fekt i kas­sen.

Bag­ef­ter in­drøm­me­de Tom Cru­i­se i et in­ter­view med bla­det En­tertain­ment We­e­kly, at han var ’ ved at ski­de i buk­ser­ne af skræk’.

Men som sæd­van­lig tænk­te Cru­i­se ene og ale­ne på det en­de­li­ge re­sul­tat - hvor fedt det vil­le se ud på lær­re­det.

» Det er ik­ke no­get vær­re end en dår­li­ge blue- scre­en- op­ta­gel­ser, hvor sku­e­spil­le­ren ba­re la­der som om. Den slags gen­nem­sku­er til­sku­er­ne øje­blik­ke­ligt. Og det hand­ler im­mer­væk om vo­res fans. Det er pu­bli­kum, der hol­der gang i vo­res al­le sam­men kar­ri­e­re. Og jeg vil gø­re hvad som helst for at un­der­hol­de mit pu­bli­kum, « si­ger Tom Cru­i­se.

Det lig­ner Tom Cru­i­se. Og det er det og­så. Den 52- åri­ge su­per­stjer­ne kla­rer selv si­ne stunts.

Om ef­ter­mid­da­gen bli­ver om­rå­det om­kring Wi­ens ope­ra­hus af­spær­ret. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.