In­gen al­der for en Dame

Ka­len­der­pi­ge, kri­mi­nal­chef og en­gelsk dron­ning – He­len Mir­ren har spil­let lidt af hvert

BT - - NAVNE - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

70 ÅR I DAG

Den bri­ti­ske sku­e­spil­ler He­len Mir­ren har al­tid væ­ret ret bram­fri om­kring si­ne eg­ne mang­ler.

» Alt, hvad man be­hø­ver at gø­re, er at lig­ne lort på fi lm, og så sy­nes folk, at man er en frem­ra­gen­de sku­e­spil­ler. Jeg er be­rømt for at væ­re af­slap­pet om­kring, at jeg ik­ke ser vi­dun­der­lig ud, « har hun sagt, så vi må selv kon­klu­de­re, at hun og­så er me­get dyg­tig.

Si­den 1966 har Mir­ren spil­let 121 rol­ler i fi lm og tv­se­ri­er, men først i 1984, hvor hun vandt pri­sen for Bed­ste sku­e­spil­ler i dra­ma­et ’ Cal’, brød hun igen­nem in­ter­na­tio­nalt. El­lers er hen­des ge­ne­ra­lie­blad så­dan et, hvor man ustand­s­e­ligt stop­per op og tæn­ker. ’ Var hun og­så med dér?’. Lindsay An­der­sons ’ O Lucky Man!’, ’ The Long Good Fri­day’, Jo­hn Bo­or­mans ’ Exca­li­bur’, Pe­ter Weirs ’ The Mosqui­to Coast’, Pe­ter Gre­e­naways ’ Kok­ken, ty­ven, hans ko­ne og hen­des el­sker’, Ro­bert Alt­mans ’ Gos­ford Park’ og tal­ri­ge an­dre go­de og mar­kan­te fi lm.

I 1990er­ne blev Mir­ren et end­nu me­re main­stream navn, da hun de­bu­te­re­de som Ja­ne Ten­ni­son i tv­se­ri­en ’ Mistænkt’ (’ Prime Su­spect’), der ind­til vi­de­re er kom­met 15 tv- fi lm med.

’ Kød sælger’

Det var dog rol­len som ka­len­der­pi­ge i ’ Ca­len­dars Girls’, der vak­te mest op­sigt, men He­len Mir­ren har ik­ke no­get imod at op­træ­de nøgen på fi lm. Til un­der­teg­ne­de sag­de hun på fi lm­festi­va­len i Can­nes li­ge eft er ver­denspre­mi­e­ren:

» I dag er det let­te­re for mig at op­træ­de nøgen, end da jeg var yn­gre. I gam­le da­ge var der for det før­ste kun mænd på fi lmind­spil­nin­ger­ne, og der­med var man pr. de­fi ni­tion et se­xob­jekt. Som lidt æl­dre for­svin­der det mo­tiv, hmm, og der­for er det let­te­re at vi­se sig frem uden tøj. Jeg tror al­drig, jeg har ta­get tø­jet af for kun­stens skyld, men kød sælger. Så­dan er det ba­re, « sag­de slag­fær­di­ge He­len Mir­ren.

Oscars er ’ bulls­hit’

Hun er net­op kendt for at væ­re ret uhøj­ti­de­lig, og om Oscar- pri­sen har hun sagt:

Nem

» Oscar- kaplø­bet er cre­me- de- la- cre­me af al­le bulls­hit­kon­kur­ren­cer. «

Men det var, før hun vandt en Oscar for sin rolle i Step­hen Frears’ ’ The Qu­e­en’ ( 2006). Se­ne­re sag­de hun:

» I be­gyn­del­sen gi­ver man ik­ke rig­tig no­get for pri­ser og no­mi­ne­rin­ger, men når de ho­ber sig op, tæn­ker man al­li­ge­vel, at no­gen må­ske prø­ver at for­tæl­le én no­get på en pæn må­de. Om man vin­der el­ler ik­ke vin­der i for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner, kan man al­drig for­ud­si­ge, og der er in­gen ret­fær­dig­hed til på det felt. Egent­lig vil­le jeg helst be­løn­nes for mit ar­bej­de som hel­hed. «

Sku­e­spil­le­rens ka­min­hyl­de er tæt på at bry­de sam­men un­der væg­ten af en Oscar, to Gol­den Glo­bes og he­le fem Baft a- sta­tu­et­ter, der er den en­gel­ske Oscar. I alt har hun væ­ret no­mi­ne­ret til de tre store pri­ser 27 gan­ge, og vi har næp­pe set det sid­ste til Mir­ren i pris­sam­men­hæng.

Til næ­ste år spil­ler hun slad­der­pres­sens dron­ning, Hed­da Hop­per, i Jay Ro­a­chs fi lm om for­fat­te­ren Dalt­on Trum­bo, der spil­les af Bry­an Cran­ston, kendt fra ’ Bre­aking Bad’.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

He­len Mir­ren – el­ler Dame He­len, som hun hed­der ef­ter at væ­re ble­vet ad­let i 2003 – er en af de få sku­e­spil­le­rin­der, der får me­re suc­ces med al­de­ren. Fo­to:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.