’’

BT - - SØNDAG -

Det gør ham tung om hjer­tet at tæn­ke på. Og­så selv­om hans mor­far al­drig kla­ge­de over dét, der blev hans skæb­ne.

I Vi­ctor Cor­nel­ins’ bi­o­gra­fi ’ Fra St. Croix til Naks­kov’ skal man da og­så le­de læn­ge eft er den smer­te, som ’ om­plant­nin­gen’ før­te med sig. Men den er der. I bid­der. Drys­set ud over et langt liv i et hvidt land.

Al­le glo­e­de

Han og Al­ber­te blev pla­ce­ret hos en ple­je­fa­mi- lie i Vester­ga­de, få hund­re­de me­ter fra Ti­vo­li. Trods den kor­te af­stand var den dag­li­ge tur hen over Rå­d­hus­plad­sen til Ti­vo­li en pi­ne. Al tra­fi k stop­pe­de, når de to små, sor­te børn vi­ste sig. Al­le glo­e­de på dem. Nog­le gik helt tæt på for at gni­de på de­res hud. Mon det sor­te smit­te­de af? An­dre greb fat i de­res kru­se­de hår. Var det ægte ne­ger­hår? Og in­de i for­ly­stel­ses­ha­ven blev det ik­ke bed­re.

Eft er i to må­ne­der at ha­ve kørt uden ho­ve­d­at­trak­tio­nen, lod Dansk Ko­lo­ni­ud­stil­ling nu store pla­ka­ter be­kendt­gø­re, at ’ Vi­ctor og Al­ber­te er an­kom­met’. Og kø­ben­hav­ner­ne val­far­te­de til Ti­vo­li. En stor del af nys­ger­rig­he­den skyld­tes uden tvivl, at ’ at­trak­tio­ner­ne’ sad i bur. Det sat­te gang i ryg­ter­ne om, at de to var far­li­ge men­ne­ske­æ­der­børn. Og dem kun­ne de hvi­de børn nu væl­ge fry­de­fuldt at gy­se over el­ler ka­ste nød­der ind til.

’ Det­te at skul­le væ­re en ud­stil­lings­gen­stand an­dre men­ne­sker til moro, gjor­de mig ik­ke ale­ne und­se­lig, men og­så ra­sen­de i mit in­dre,’ skrev Vi­ctor Cor­nel­ins man­ge år se­ne­re.

Ud­stil­lin­gen i Ti­vo­li var dog lagt­fra før­ste gang, at frem­me­de ra­cer blev vist frem i Dan­mark. I 1886 blev ’ kan­ni­ba­ler’ ud­stil­let i Na­tio­nal, si­den­hen ind­ret­te­de Zoo­lo­gisk Ha­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.