SER DIT BARN PO

Ad­gan­gen til po­r­no

BT - - SØNDAG -

Har du svært ved at for­kla­re, hvad et blowjob er, el­ler hvor­for man­den i en vi­deo på in­ter­net­tet ta­ger hårdt fat i en kvin­de, så er du ik­ke den ene­ste. For rig­tig man­ge for­æl­dre er det svært at ta­le med de­res barn om sex, og det bli­ver ik­ke nem­me­re, når sam­ta­len skal hand­le om po­r­no­gra­fi . Al­le­re­de når po­der­ne er ba­re fi re- fem år, sid­der de med en iPad i hån­den. Og her kan de nemt klik­ke sig for­bi hjem­mesi­der, der har ind­hold, de slet ik­ke kan for­hol­de sig til. Der­for er det vig­tigt, at for­æl­dre­ne al­le­re­de tid­ligt ta­ler med de­res børn om po­r­no sva­ren­de til de­res al­der, me­ner Jep­pe Hald, pro­jekt­le­der i or­ga­ni­sa­tio­nen Sex og Sam­fund.

» Hvis det er børn på 8- 11 år, kan man ta­le om, at po­r­no er no­get, som voks­ne og un­ge kan se, hvis de har lyst til det. Til te­e­na­ge­re kan man si­ge, at det er okay at se po­r­no, men at det er sku­e­spil, og der­for skal de ik­ke for­ven­te, at sex i vir­ke­lig­he­den ik­ke fo­re­går på sam­me må­de, « for­kla­rer han.

For når man ta­ler om em­ner som krop, fø­lel­ser, seksu­a­li­tet og græn­ser, vil det fremad­ret­tet gi­ve bar­net go­de for­ud­sæt­nin­ger for at kun­ne for­hol­de sig kri­tisk over for po­r­no­gra­fi .

I or­ga­ni­sa­tio­nen Red Bar­net op­le­ver man, at nog­le un­ge får et for­kert bil­le­de af, hvor­dan man dyr­ker sex, og det kan ha­ve føl­ger se­ne­re i li­vet.

» Po­r­no kan gi­ve et bil­le­de af, at sex skal væ­re vold­somt og mands­do­mi­ne­ren­de over for kvin­den. De billeder ta­ger nog­le un­ge med sig vi­de­re og op­le­ver se­ne­re pro­ble­mer i de­res eget se­xliv, « for­tæl­ler se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Git­te Jakob­sen,

Angst og ut­ryg­hed

De fl este un­ge ved dog godt, at når de ser po­r­no, så er det sku­e­spil og ik­ke vir­ke­lig­hed. Men for små børn kan det væ­re enormt græn­se­over­skri­den­de at se po­r­no, da børn ik­ke kan sæt­te be­gre­ber på, hvad de ser. Iføl­ge Red Bar­net kan det li­ge­frem væ­re ska­de­ligt for børn in­den pu­ber­te­ten at se po­r­no, da de kan få et forvræn­get bil­le­de af, hvor­dan en na­tur­lig krop ser ud, og det kan på­vir­ke selv­vær­det se­ne­re hen.

» Vi ved, at man­ge børn har set po­r­no på net­tet, en­ten til­fæl­digt el­ler for­di de må­ske har hørt om det i sko­len og nys­ger­rigt har søgt eft er det. De børn kan bli­ve for­skræk­ke­de og må­ske fl ove over, hvad de har set. Bør­ne­ne ved sik­kert godt, at for­æl­dre­ne har sex, men de har svært ved at sæt­te det, de har set på billeder, sam­men med vir­ke­lig­he­den. De min­dre børn sø­ger ik­ke eft er seksu­el sti­mu­le­ring og bli­ver ik­ke op­stem­te, når de ser po­r­no. De ser ba­re en ræk­ke billeder, som de slet ik­ke kan for­stå, el­ler som gør dem ut­ryg­ge, « for­kla­rer Git­te Jakob­sen.

For­æl­dre og sko­lens an­svar

Po­r­no er et em­ne, som de fl este for­æl­dre ik­ke bry­der sig om at ta­le med de­res børn om. Men iføl­ge Git­te Jakob­sen bør for­æl­dre­ne gem­me for­le­gen­he­den væk.

» For­æl­dre skal læg­ge de­res egen blu­fær­dig­hed til si­de og ta­le med bør­ne­ne om det, de har set el­ler hørt. For el­lers vil bør­ne­ne se­ne­re hen ik­ke fø­le sig tryg­ge ved at ta­le om lyst og sex, når den tid kom­mer. Hvis voks­ne ik­ke kan ta­le om det, hvor­for skul­le et barn så, « spør­ger Git­te Jakob­sen.

I dag er der seksu­a­lun­der­vis­ning helt fra 1. klas­se, men det er sam­ti­dig vig­tigt, at bør­ne­ne kan fø­ler sig tryg­ge ved de­res for­æl­dre, hvis de har be­hov for at ta­le med dem om no­get, de har set el­ler hørt i sko­len.

» Det er bå­de for­æl­dre og sko­len, der har et an­svar for, at børn for­står, hvad sex og po­r­no er. Det er vig­tigt, at man i fa­mi­li­en har en sam­ta­le med si­ne børn op gen­nem he­le op­væk­sten om køn, lyst, krop og seksu­a­li­tet samt po­r­no, for­di det vil gø­re dem tryg­ge, når de en dag ger­ne vil ta­le om sex. Et em­ne, det kan væ­re fl ovt at ta­le om. Og sko­len skal sør­ge for at gen­nem­fø­re en god og tids­sva­ren­de seksu­a­lun­der­vis­ning, « si­ger Jep­pe Hald, Sex og Sam­fund.

sisb@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.