ORNO? SÅ­DAN TA­LER DU MED DIT BARN OM PO­R­NO

BT - - SØNDAG -

Se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Git­te Jakob­sen fra Red Bar­net og na­tio­nal pro­jekt­le­der Jep­pe Hald fra Sex og Sam­fund gi­ver go­de råd om, hvor­dan du ta­ler med dit barn om po­r­no. ta­ler om. Børn skal for­stå, at de kan kom­me til de­res for­æl­dre, li­ge me­get hvad det dre­jer sig om.

Det er en god idé at ta­le med sit barn om, hvad sex er, og hvor­for man har sex. Det kan væ­re med til, at bar­net bed­re kan væ­re kri­tisk over for, hvad det ser på net­tet el­ler hø­rer i sko­len om sex og po­r­no. Tal med dit barn om, at po­r­no ik­ke er for børn, at det ik­ke har no­get med vir­ke­lig­he­den at gø­re, og at det er en fan­ta­si for voks­ne. Man­ge børn kan få en for­kert op­fat­tel­se af, hvor­dan den na­tur­li­ge krop ser ud og tro, at sex er no­get, som skal væ­re vold­somt, og at kvin­den skal gø­re, som man­den si­ger. For man­ge for­æl­dre kan det væ­re svært at ta­le med sit barn om seksu­a­li­tet og krop , men hvis man gen­nem bar­nets op­vækst sæt­ter fo­kus på bar­nets krop og græn­ser, fra de er små, vil bar­net selv læ­re at væ­re kri­tisk over for, hvad det ser på in­ter­net­tet. Ens barn skal læ­re, at ens krop er fl ot, og at man ik­ke be­hø­ver at ha­ve store bryster el­ler en stor pe­nis. Sam­ti­dig skal du ta­le med dit barn om, at an­dre skal respek­te­re ens græn­ser, hvis der er no­get, man ik­ke har lyst til. Em­ner som sex og po­r­no er ik­ke nemt at ta­le om, men som for­æl­dre skal du ta­le med din barn om det på en må­de, så det ik­ke vir­ker som et ta­bu­i­se­ret em­ne at ta­le med de voks­ne om. For li­ge så snart du vir­ker ge­nert og blu­fær­dig, smit­ter det af på di­ne børn, og de kan hur­tigt fø­le, at sex og po­r­no er em­ner, man ik­ke Bliv ik­ke vred på dit barn, hvis han el­ler hun har set no­get, som du ik­ke sy­nes, at et barn skal se. Mød dit barn med til­lid og åben di­a­log. El­lers ri­si­ke­rer du, at dit barn ik­ke kom­mer til dig, hvis det har op­le­vet no­get skræm­men­de. Brug al­drig di­ne eg­ne er­fa­rin­ger som re­fe­ren­ce­ram­me og spørg ik­ke , hvad bar­net selv har op­le­vet, når I skal ta­le om sex el­ler po­r­no. Det kan væ­re græn­se­over­skri­den­de og fl ovt for bar­net. Hvis ens barn spør­ger, hvad et blowjob el­ler en tre­kant er, er det vig­tigt at ta­ge sam­ta­len, så det er al­der­s­sva­ren­de med bar­net. Det er okay at si­ge til små børn, at der er ord og ud­tryk, de ik­ke skal bru­ge. End­nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.