MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

32 år, er ud­dan­net cand. merc. med spe­ci­a­le i fi lo­so­fi fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School. Des­u­den en HD i Mar­ke­ting Ma­na­ge­ment og­så fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School. Hun var an­sat i DBU A/ S og ar­bej­de­de bla. med de kom­merci­el­le mu­lig­he­der i Su­per­liga­en og me­get an­det. Nu er hun so­ci­a­log li­ge­stil­lings­ord­fø­rer for Li­be­ral Al­li­an­ce. Ik­ke god til lek­tier

Jeg blev sprog­lig stu­dent fra Fal­ko­ner­gaar­dens Gym­na­si­um med et snit på 8,4. Jeg var ik­ke god til at la­ve lek­tier og hav­de oft e ik­ke læst den tekst, der var ud­gangs­punk­tet for un­der­vis­nin­gen. Mi­ne mundt­li­ge ek­sa­mi­ner gav topka­rak­te­rer, men det gjor­de årska­rak­ter­ne ik­ke. Jeg brug­te me­get tid med ve­nin­der og ar­bej­de­de og­så me­get ved si­den af. Som barn fi k jeg sjæl­dent stuk­ket pen­ge i hån­den af mi­ne for­æl­dre, men kun­ne tje­ne dem ved at slå græs­set, gø­re rent på ba­de­væ­rel­set el­ler stry­ge tøj. Det sy­nes jeg er en god må­de at læ­re børn, at det kan be­ta­le sig at ar­bej­de – og det er for­ment­lig og­så år­sa­gen til, at jeg al­tid har ar­bej­det me­get.

1.

Par­ty på Ibiza

Ve­nin­der fyl­der me­get i mit liv. De fl este er fra fol­ke­sko­len og gym­na­si­et, og i takt med at vi er ble­vet voks­ne og etab­le­re­de, er de og­så ble­vet en del af mit fa­mi­li­e­liv. De er som fa­mi­lie for mig. På bil­le­det er jeg sam­men med min barn­doms­ve­nin­de Katja. Bil­le­det er fra Ibiza, hvor vi var på en par­ty - fe­rie, da vi var 17- 18 år. Vi el­ske­de dis­se fe­ri­er, hvor man­ge un­ge men­ne­sker var sam­let. Jeg kan hu­ske, vi var på et disko­tek, der hed­der Pa­cha. Det ko­ste­de en bon­de­gård at kom­me ind, og det var sim­pelt­hen så stort. Her­hjem­me slog vi vo­res fol­der på disko­tek Ritz i Kø­ge. Det er luk­ket nu – li­ge­som den tid for os er for­bi.

2.

Fem ele­ver i klas­sen

I 1991 be­gynd­te jeg i før­ste klas­se, og vi var i alt fem ele­ver i min klas­se på Lel­lin­ge Skole. In­gen tvivl om, at det hav­de en stor be­ty dning for mig, at vi var så få, vi fi k me­get ta­le­tid, skul­le ik­ke ræk­ke hån­den op og kun­ne stille dum­me spørgs­mål. Men det blev ke­de­ligt i klas­sen, da to ele­ver fl yt­te­de, så var vi jo kun tre tilbage, og der­for ryk­ke­de jeg til en stør­re skole, hvor vi var 18 i klas­sen. Det tog sin tid for mig at læ­re at ræk­ke hån­den op. I sko­len gjor­de jeg mig nok lidt be­mær­ket ved at væ­re kri­tisk over­for læ­rer­ne, hvis de kom slen­tren­de for sent, og da vi skul­le på lej­rsko­le an­den gang, var jeg util­freds med, at vi end­nu en gang skul­le spi­se på Jen­sens Bøfh us li­ge­som året før. Det gav en op­he­det dis­kus­sion, og læ­re­ren fo­re­slog, at min ve­nin­de og jeg lod væ­re med at ta­ge med. Vi blev hjem­me, for jeg er me­get prin­cip­fast, men det var død­ke­de­ligt at gå i skole i de tre da­ge.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.