Min søn­dags­mid­dag

BT - - SØNDAG -

TEKST:

FO­TO: Hvem er du? Jeg hed­der Ma­ria Møl­ler og er spe­ci­a­leskri­ven­de på CBS. Jeg ar­bej­der i mar­ke­tin­gaf­de­lin­gen hos Mi­e­le. I min fri­tid la­ver jeg mad, og så er jeg glad for at in­vi­te­re folk over til mid­dag el­ler til sel­skab, så oft e jeg kan. Det kan bå­de væ­re ven­ner, kol­le­ga­er el­ler fa­mi­lie og helst en gang om ugen. Jeg læ­ser og­så en del. I øje­blik­ket er det mest bø­ger til mit spe­ci­a­le, men el­lers fo­re­træk­ker jeg kri­mi­er. Hvor tit la­ver du mad? Jeg la­ver mad hver dag, li­ge­gyl­digt om jeg er ale­ne el­ler sam­men med folk. Men selv­føl­ge­lig kan jeg og­så fi nde på at be­stil­le en pizza en sjæl­den gang. Nog­le gan­ge går jeg og­så ud og spi­ser, og så be­ty der sma­gen i ma­den me­get for mig. Hvem har lært dig at la­ve mad? Det er nok en blan­ding af mig selv og mi­ne Hvad skul­le dit sid­ste må­l­tid væ­re? En stor bøf med hjem­mela­vet bear­nai­se sau­ce – den rig­tig fe­de og ty kke sau­ce med mas­ser af smør. Og så skul­le der væ­re hånd­skår­ne frit­ter til. Hvor­for har du valgt at la­ve forl­oren ha­re med bru­ne­de kar­to­fl er?

MA­TI­AS RONA, ma­tr@ bt. dk.

JENS NØRGAARD LAR­SEN for­æl­dre. Da jeg bo­e­de hjem­me, var vi tre sø­sken­de, der hver især hav­de en mad­dag, hvor vi fi k lov at be­stem­me mid­da­gen. Jeg eks­pe­ri­men­te­re­de en del med me­nu­en den­gang, og så var mi­ne for­æl­dre go­de til at hjæl­pe mig. El­lers så er det me­get selvlært.

Da jeg var barn, og mor­far in­vi­te­re­de fa­mi­li­en hjem til søn­dags­mid­dag, la­ve­de han al­tid den ret med ci­tron­fro­ma­ge til des­sert. Så for mig hæn­ger søn­dags­mid­dag og fa­mi­lie me­get sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.