Valg­te hun vo­res rej­se fra til for­del for kæ­re­sten?

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Hej An­net­te Min bed­ste ve­nin­de og jeg hav­de se­ne­re i år plan­lagt en fe­rie, hvor vi og­så skul­le fejre min 18 års fød­sels­dag. Nu har min ve­nin­de så afl yst pga. sin øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, hvil­ket jeg er helt okay med – det sker jo. Men nu har hun så li­ge for­talt mig, at hun har købt en afb ud­s­rej­se sam­men med sin kæ­re­ste her i som­mer­fe­ri­en. Nu er jeg selv­føl­ge­lig ret skuff et og ik­ke mindst ked af, at hun til­sy­ne­la­den­de har valgt mig fra til for­del for sin kæ­re­ste. Jeg ved dog ik­ke helt, om jeg skal kon­fron­te­re hen­de med det, for­di hun må­ske så vil sy­nes, jeg er for nær­ta­gen­de. Hvad sy­nes, du jeg skal gø­re? PS. vo­res plan­lag­te tur var ik­ke sær­lig dyr, så jeg tviv­ler på, at de­res tur kan væ­re bil­li­ge­re, da de og­så ger­ne bru­ger ek­stra på god mad og vin osv.

Man­ge hils­ner fra en fru­stre­ret ve­nin­de. Kæ­re ve­nin­de! Jeg sy­nes, du skal spør­ge. Uden at ly­de for­nær­met el­ler an­kla­gen­de. Prøv at for­tæl­le hen­de helt stille og ro­ligt, at du blev ked af det, da du er­fa­re­de, at hun godt kun­ne bru­ge pen­ge til sig selv og kæ­re­sten, men ik­ke til je­res for­hold. Jeg fø­ler mig 100 pct. over­be­vist om, at hun vil bli­ve ked af det, for­di hun ik­ke selv har op­le­vet si­tu­a­tio­nen på den må­de. En­ten fi ndes der en lo­gisk for­kla­ring, el­ler og­så fi k hun ik­ke li­ge tænkt sig om. Det er ik­ke værd at gå rundt med sår­e­de fø­lel­ser og sæt­te et dej­ligt ven­skab til på den­ne ma­de. I skal få det ud af ver­den. Det væ­re sagt, så skal du må­ske be­gyn­de at indstil­le dig på, at I nær­mer jer en tid i je­res liv, hvor kæ­re­ster vil be­gyn­de at fyl­de me­re end ve­nin­der. Kæ­re­ster vil bli­ve pri­o­ri­te­ret på en an­den må­de, for­di I så småt øver jer på at byg­ge re­de. Men der­for skal der sta­dig væ­re plads til den ær­lig­hed, som et ven­skab på­kræ- ver. En ær­lig­hed, hvor man og­så skal kun­ne si­ge til hin­an­den, når no­get er svært. Jeg sy­nes, det op­ti­ma­le for jer vil­le væ­re, hvis I på en el­ler an­den må­de kan få talt ud og fi nde en mu­lig­hed for at ta­ge en rej­se ( må­ske ik­ke den op­rin­de­ligt plan­lag­te, men så en an­den rej­se, der ba­re er for jer to), hvor I fejrer din fød­sels­dag.

Rig­tig me­get held og lyk­ke til dig. An­net­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.