Fa­mi­lie og ven­ner af­gør fe­ri­e­må­let

BT - - REJSER - Lars Jo­han­sen ljz@ bt. dk

REJSEINSPIRATION

Det er ik­ke så op­løft en­de for en avis­sek­tion som den­ne, men når det hand­ler om, hvor fe­ri­e­rej­sen skal gå hen, så lyt­ter de fl este af os mest til, hvad fa­mi­li­en og ven­ner­ne anbefaler.

Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som Analyse Dan­mark har la­vet for den østrig­ske fe­ri­e­desti­na­tion Salz­bur­ger­Land, der ger­ne vil­le bli­ve klogere på, hvor­dan vi dan­ske­re fi nder in­spira­tion til, hvor vo­res fe­ri­er skal til­brin­ges. På den må­de hå­ber man bed­re at kun­ne må­l­ret­te si­ne kampag­ner.

Og selv om der er mas­ser af avi­ser og ma­ga­si­ner, hjem­mesi­der med bru­ge­ran­mel­del­ser, blogs og so­ci­a­le me­di­er, hvor man kan læ­se om al­skens in­ter­es­san­te rej­se­mål, så sto­ler vi alt­så mest på, hvad vo­res fa­mi­lie og øv­ri­ge om­gangskreds for­tæl­ler om, hvad den har op­le­vet af go­de og min­dre go­de ting, vi­ser un­der­sø­gel­sen, der om­fat­ter fl ere end 1.000 svar­per­so­ner mel­lem 18- 74 år, der er udvalgt, så de ud­gør et re­præ­sen­ta­tivt ud­snit af be­folk­nin­gen.

Fa­ce­book tæl­ler ik­ke stort

Og in­ter­es­sant nok, så er det selv i Det sva­rer dan­sker­ne på spørgs­må­let » Hvor­fra la­der du dig pri­mært in­spi­re­re til P deirn­seon slo­ig­me am­ne­bref­fear­li­i­ne­gre­erjs fe­rar ? f « ami­lie og ven­ner: 25 pct. Rej­sesel­ska­ber­nes hjem­mesi­der: 14 pct. Avi­ser og ma­ga­si­ner: 10 pct. Hjem­mesi­der med rej­se­be­skri­vel­ser: 10 pct. Lan­dets el­ler om­rå­dets hjem­mesi­der: 6 pct. Rej­se­ka­ta­lo­ger: 5 pct. So­ci­a­le me­di­er: 5 pct. Hjem­mesi­der med bru­ge­ran­mel­del­ser: 3 pct. Blogs: 1 pct. An­det: 21 pct.

Kil­de: dis­se di­gi­ta­le ti­der, ik­ke an­be­fa­lin­ger, som vi får via Fa­ce­book el­ler an­dre so­ci­a­le me­di­er, der væg­ter tun­gest.

Iføl­ge se­ni­o­r­for­sker Carl Hen­rik Marcus­sen fra Cen­ter for Re­gio­na­log Turis­me­forsk­ning skal for­kla­rin­gen fi ndes i, at per­son­li­ge an­be­fa­lin­ger gan­ske en­kelt har den hø­je­ste tro­vær­dig­hed af al­le.

» Fa­mi­lie og ven­ner har hi­sto­risk set væ­ret den vig­tig­ste in­for­ma­tions­kil­de til dan­sker­nes valg af fe­ri­e­mål, og så­dan er det fort­sat. Man kun­ne el­lers godt fo­re­stil­le sig, at for ek­sem­pel so­ci­a­le me­di­er spil­le­de en stør­re rolle, i og med Dan­mark er et land med en me­get høj in­ter­ne­tud-

Fo­to: bre­del­se, men re­sul­ta­ter­ne i un­der­sø­gel­sen un­der­stre­ger, at per­son­li­ge re­la­tio­ner ik­ke kan er­stat­tes uan­set ud­vik­lin­gen og de bud­ska­ber, vi el­lers bli­ver eks­po­ne­ret for, « si­ger Carl Hen­rik Marcus­sen i en pres­se­med­del­se fra Salz­bur­ger­Land.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser des­u­den, at vig­tig­he­den af in­put fra fa­mi­lie og ven­ner er mest ud­præ­get i Re­gion Ho­ved­sta­den, hvor 32 pct. af de ads­purg­te får de­res vig­tig­ste in­spira­tion til som­mer­fe­ri­en fra per­son­ligt hold. Nord­jy­der­ne lyt­ter mindst til fa­mi­lie og ven­ner, idet kun 17 pct. her væl­ger den svar­mu­lig­hed. I Re­gion Nord­jyl­land er top­sco­re­ren rej­sesel­ska­ber­nes hjem­mesi­der.

Analyse Dan­mark for Salz­bur­ger­Land.

Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.