Sen­som­mer i Eu­ro­pa

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk Dan­cesWit­hLight

STOR­BY­FE­RIE

Au­gust, og der­med af­slut­nin­gen på som­mer­fe­ri­en, nær­mer sig ha­stigt. Men det be­ty­der ik­ke, at det er helt for­bi med op­le­vel­ser for i år. Her er fem go­de sen­som­mer- be­gi­ven­he­der i fem stor­by­er.

over den nor­ske ho­ved­stad – ski­hop- an­læg­get på Hol­me­kol­len, hvor frygt­lø­se ski­hop­pe­re su­ser ned ad af­sæts­ram­pen for der­ef­ter at fly­ve gen­nem luf­ten. Men og­så ik­ke- ski­hop­pe­re kan op­le­ve su­set. Uden for ski­hop- sæ­so­nen er her nem­lig en zip- li­ne- ba­ne, hvor man svæ­ver 361 me­ter ned ad bak­ken, » hop­per « og lan­der 107 høj­de­me­ter ne­de.

hed­der ak­ti­vi­te­ten, hvor en tur ko­ster 590 nor­ske kro­ner. Hvor­når: Åbent ind­til 31. au­gust der­ef­ter hver we­e­kend ind­til 1. novem­ber In­fo: kol­lens­ve­vet. no Hvor­når: In­fo: Sail Am­ster­dam: Hvert fem­te år er den store sejlskibs­re­gat­ta en af de store be­gi­ven­he­der i by­en. Store, gam­le sejlski­be fyl­der sam­men med et myl­der af min­dre bå­de op i IJ- sø­en ved by­en, in­den ski­be­ne læg­ger til kaj nær by­ens cen­trum, hvor der er plan­lagt al­skens fest, far­ver og fyr­vær­ke­ri. Hvor­når: 19.- 21. au­gust In­fo: sail. nl Hvor­når: In­fo:

Fo­to:

med kar­ne­vals­flå­der, or­ke­stre, dan­se­re og tu­sind­vis at til­sku­e­re.

29.- 31. au­gust thenot­ting­hil­lcar­ni­val. com

Si­den 1985 har der væ­ret sen­som­mer­festi­val med et bredt pro­gram med dans i ga­den, mu­sik og kul­tur – hvor alt er gra­tis. Og så er der og­så mas­ser mad, som af­spej­ler by­ens og festi­va­lens in­ter­kul­tu­rel­le bag­grund.

14.- 21. au­gust mal­mo­festi­va­len. se

Det år­li­ge kar­ne­val i Not­ting Hill er Eu­ro­pas stør­ste ga­de­fest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.