G rødt grus

BT - - REJSER -

duk­ker op i en lil­le kon­ser­ve­s­då­se, vi selv skal åb­ne, en an­den er et kunst­værk på en tal­ler­ken. As­p­ar­ges som puré, som skum el­ler ba­re dam­pet og py­n­tet med ski­ver af den lo­ka­le sor­te trøf­fel.

Og det he­le af­slut­tes med en hjem­mela­vet is over­hældt med oli­veno­lie – den sma­ger og­så godt i den sam­men­hæng – til en kop stærk espres­so.

Ro­man­tisk at­mos­fæ­re

I Umag bor der om­kring 13.000 men­ne­sker. By­en var op­rin­de­lig en fi­sker­by uden me­gen ind­fly­del­se, og det ses i den gam­le by­del. Her er in­gen pa­lad­ser el­ler fi­ne udsmyk­nin­ger, men blot rustik­ke hu­se om­kring tor­vet og Ma­riæ Himmelfart- kir­ken.

15 km læn­ge­re mod syd lig­ger Novi­grad, en me­get min­dre by med knap 4.500 ind­byg­ge­re. By­en er og­så byg­get på en lil­le ø, men her er en vel­be­va­ret by­mur fra den tid­li­ge mid­delal­der om­kring by­ens smal­le, sno­e­de ga­der med små bu­tik­ker og fle­re hu­se i ve­ne­ti­ansk go­tisk stil.

Yder­li­ge­re 15 km syd­på lig­ger Poreč, som er UNESCO ver­dens­arv. By­ens hi­sto­rie går tilbage til ro­mer­ti­den, her er ar­kæ­o­lo­gi­ske ud­grav­nin­ger, og by­mu­ren er fra den­gang. Her er end­nu fle­re smuk­ke ve­ne­ti­an­ske byg­nin­ger og den im­po­ne­ren­de Eufra­si­us ba­si­li­ka midt i den gam­le by­del, som og­så her lig­ger på en halvø.

By­en var et kul­tu­relt cen­trum un­der den ve­ne­ti­an­ske pe­ri­o­de, og for­skel­len til Umag er åben­bar. Her er en an­der­le­des for­fi­net, næ­sten ro­man­tisk at­mos­fæ­re.

Poreč er med om­kring 17.000 ind­byg­ge­re Istri­ens næst­stør­ste by. Den stør­ste er Pu­la på syd­spid­sen af Istri­en­halvø­en, 80 km fra Umag. Det var her, man ud­byg­ge­de i den østrig­ske pe­ri­o­de, og det ses i by­ens ar­ki­tek­tur. Her bor knap 60.000, og det er her, luft­hav­nen lig­ger.

Der er mo­tor­vej fra Pu­la og nord­på til græn­sen, der går in­de i lan­det. Vi fo­re­træk­ker den smal­le­re, men langt smuk­ke­re vej langs ky­sten, og her uden for sæ­so­nen er der næ­sten in­gen tra­fik.

Snart er vi igen ved rund­kørs­len med de store ten­nis­bol­de – tilbage i Umag, som ud over sin ten­nis har så me­get an­det at by­de på.

Rej­se­liv var in­vi­te­ret til Umag af Vi­sit Cro­a­tia o g Istria Tourist

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.