USA er på vej væk fra drik­ke­pen­ge Ser­vi­ce:

BT - - REJSER - So­le Bug­ge Møl­ler rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk

FOR­BRUG

Ma­ven var ud­spilet ef­ter et glim­ren­de må­l­tid på Co­mal i Ber­ke­ley, – ce­vi­che, ta­cos og en­chila­das – og nu lå reg­nin­gen på bor­det.

Men det var som om, der mang­le­de no­get på den. Un­der be­lø­bet var der ik­ke no­gen stiplet linje til at an­gi­ve drik­ke­pen­ge- be­lø­bet – helt uhørt for en ame­ri­kansk re­stau­rant. I ste­det var der in­klu­de­ret et ser­vi­ce­ge­byr på 20 pro­cent.

Co­mal er en af en ræk­ke ame­ri­kan­ske re­stau­ran­ter, der er be­gyndt at af­skaf­fe drik­ke­pen­ge; en prak­sis, der hidtil har væ­ret for­be­holdt eks­klu­si­ve re­stau­ran­ter med et drys Mi­che­lin- stjer­ne­støv som French Laun­dry i Na­pa, Ali­nea i Chi­ca­go og Per Se i New York. Men nu er spi­se­ste­der i me­re over­kom­me­li­ge pris­klas­ser be­gyndt at føl­ge i sam­me fod­spor, pri­mært i stor­by­er på ve­st­ky­sten som Se­att­le, Port­land og San Fran­ci­sco.

» I det store og he­le er det sta­dig re­la­tivt få re­stau­ran­ter, men det er helt sik­kert en sti­gen­de ten­dens, « si­ger Gwy­neth Borden, di­rek­tør for Gol­den Ga­te Re­stau­rant As­so­ci­a­tion, der er re­stau­ran­ter­nes bran­che­for­e­ning i San Fran­ci­sco- om­rå­det.

Bed­re be­tje­ning en myte

Drik­ke­pen­ge kan væ­re et for­vir­ren­de be­greb for os dan­ske­re på fe­rie i USA. Hvor me­get skal man gi­ve og til hvem?

De fle­ste har en pin­lig skræk­hi­sto­rie, hvor tje­ne­ren over­fu­se­de dig, el­ler bar­ten­de­ren næg­te­de at be­tje­ne dig, for­di du ik­ke gav nok drik­ke­pen­ge. Sam­ti­dig vir­ker det ik­ke al­tid ret­fær­digt, da 15 pro­cent for mid­del­må­dig be­tje­ning på en dyr re­stau­rant sta­dig er me­re end 20 pro­cent til den sær­ligt op­mærk­som­me ser­vi­tri­ce på en bil­lig di­ner.

Og selv om det kan vir­ke som om, at drik­ke­pen­ge er dybt rod­fæ­stet i ame­ri­kansk kul­tur, har skik­ken si­ne skep­ti­ke­re så­som New York Ti­mes’ re­stau­ran­tan­mel­der Pe­te Wells, der for et par år si­den skrev, at drik­ke­pen­ge er en » ir­ra­tio­nel, for­æl­det, in­ef­fek­tiv, for­vir­ren­de, of­te mis­brugt og nog­le gan­ge diskri­mi­ne­ren­de « skik.

En un­der­sø­gel­se fra Cor­nell Uni­ver­si­ty i New York gør des­u­den op med myten om, at drik­ke­pen­ge gi­ver bed­re be­tje­ning, for of­test gi­ver folk en fast pro­cent­del uan­set kva­li­te­ten af be­tje­nin­gen. Der­med kan det bed­re be­ta­le sig for tje­ne­re at be­tje­ne fle­re bor­de, hvil­ket fø­rer til lang­som­me­re be­tje­ning.

Ar­bej­der men le­ver i fat­tig­dom

Of­te op­ve­jer drik­ke­pen­ge, at de an­sat­te ik­ke bli­ver afløn­net godt nok af de­res ar­bejds­gi­ver.

» Syv ud af ti af de dår­ligst be­tal­te jobs i USA er i re­stau­ra­tions­bran­chen, « si­ger Ma­ria My­ot­te, kom­mu­ni­ka­tions­chef i Re­stau­rant Op­portu­ni­ties Cen­ters Uni­ted, der ar­bej­der for at hæ­ve mind­ste­løn­nen i bran­chen.

Godt nok er mind­ste­løn­nen i USA 7,25 dol­lars i ti­men ( cir­ka 50 kr.), men i jobs med drik- ke­pen­ge er mind­ste­løn­nen søl­le 2,13 dol­lars i ti­men ( un­der 15 kr.) og der­for le­ver 15 pro­cent af be­tje­nings­per­so­na­let i USA i fat­tig­dom, og næ­sten halv­de­len er af­hæn­gi­ge af of­fent­lig un­der­støt­tel­se. Ma­ria My­ot­te­me­ner, at det bør væ­re ar­bejds­gi­ve­rens og ik­ke kun­dens an­svar, at per­so­na­let kan tje­ne til da­gen og vej­en.

» Det er ab­surd, at en bran­che med 11 mil­li­o­ner an­sat­te har væ­ret i stand til at und­la­de at be­ta­le en ri­me­lig løn, som folk kan leve af, « si­ger hun.

Diskri­mi­ne­ren­de prak­sis

Drik­ke­pen­ge en­der kun i be­tje­nings­per­so­na­lets lom­mer og ik­ke køk­ken­per­so­na­lets, selv om det of­test er de­res ind­sats, der af­gør, om du får et godt må­l­tid, og den ulig­hed vil­le Co­mal gø­re op med, da re­stau­ran­ten i novem­ber af­skaf­fe­de drik­ke­pen­ge til for­del for et fast ser­vi­ce­ge­byr på 20 pro­cent.

» Drik­ke­pen­ge er en diskri­mi­ne­ren­de, uri­me­lig prak­sis. På grund af drik­ke­pen­ge tjen­te vo­res kok­ke og op­va­ske­re halvt så me­get som tje­ner­ne, og den for­skel er blot sti­gen­de. Det vil­le vi gø­re no­get ved, « for­tæl­ler Co­mals me­de­jer, An­drew Hof­f­man.

Bå­de gæ­ster og an­sat­te har ta­get over­ra­sken­de godt imod æn­drin­gen. Ud­for­drin­gen var dog, at hvis Co­mal sat­te pri­ser­ne op, vil­le folk må­ske flyg­te til bil­li­ge­re spi­se­ste­der, selv om de i sid­ste en­de vil­le kom­me af med det sam­me ef­ter drik­ke­pen­ge.

» Jeg ser frem til den dag, hvor pri­sen på ret­ter­ne in­klu­de­rer alt, men vi føl­te, at vi al­le­re­de løb en stor ri­si­ko ved at af­skaf­fe drik­ke­pen­ge, og selv om det i sid­ste en­de vil­le ko­ste det sam­me, er der no­get psy­ko­lo­gisk over det, hvis pri­ser­ne er hø­je­re, « si­ger han.

Vil ik­ke ha­ve eu­ro­pæ­i­ske til­stan­de

Det er ik­ke al­tid nemt at væ­re pio­ner – det kan re­stau­ran­ten Aster i San Fran­ci­sco skri­ve un­der på. I ef­ter­å­ret be­slut­te­de den sig for at af­skaf­fe drik­ke­pen­ge, men kun­der­ne var så util­fred­se, at Aster ef­ter få må­ne­der måt­te gi­ve op og ge­nind­fø­re prak­sis­sen.

» Man­ge folk bli­ver ra­sen­de over at få fra­ta­get ret­ten til at gi­ve drik­ke­pen­ge, for­di de selv vil be­stem­me, hvad de vil gi­ve til tje­ne­ren. Nog­le kla­ger over, at be­tje­nin­gen er elen­dig i Eu­ro­pa, for­di folk ik­ke gi­ver drik­ke­pen­ge og der­for lø­ber man en stor ri­si­ko ved at af­skaf­fe drik­ke­pen­ge, for­di det kan skræm­me kun­der­ne væk, « si­ger Gwy­neth Borden.

Det er dog sta­dig en god idé at kun­ne sin pro­cen­treg­ning i USA – det vil kræ­ve en min­dre re­vo­lu­tion, hvis drik­ke­pen­ge skal for­svin­de fra det ame­ri­kan­ske sam­fund, men i takt med at fle­re del­sta­ter hæ­ver mind­ste­løn­nen, kan det bli­ve nød­ven­digt for re­stau­ran­ter at fin­de nye må­der at kon­trol­le­re ind­tæg­ter­ne på og sik­re ri­me­li­ge løn­nin­ger. Og her må drik­ke­pen­ge­ne of­res, me­ner An­drew Hof­f­man.

» Vi hå­ber, at det bli­ver nem­me­re for an­dre at føl­ge i vo­res fod­spor, og stort set hver uge læ­ser jeg om en ny re­stau­rant, der er ved at af­skaf­fe drik­ke­pen­ge, så jeg fø­ler, at det vir­ke­lig er ved at vin­de ind­pas, « si­ger han.

Drik­ke­pen­ge er et uret­fær­digt sy­stem, me­ner man­ge. Den sø­de tje­ner, der ser­ve­rer, får na­tur­lig­vis drik­ke­pen­ge – men hvad med kok­ken, der la­ve­de din mad? Fo­to: ra­d­ar­ge­ek/ Fli­ckr. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.