GU­E­RIL­LA- KRIG

For­løs­ning i Frankrig kry­dret med co­lom­bi­ansk fyr­vær­ke­ri. Sla­get på Al­pe d’Hu­ez var et til­trængt løft for årets Tour de Fran­ce

BT - - SPORTEN - AL­PE- BAL @ LarsBar­to­li lbj@ sporten. dk

Det sid­ste ind­tryk er det stær­ke­ste. Nok er Al­pe d’Hu­ez de store tin­ders svar på Dy­re­havs­bak­ken. Li­ge lov­lig lav­fol­ke­ligt og lidt for lar­men­de. Prop­pet til ran­den med gø­gl og men­ne­sker i sød fore­ning. Men det er og­så her, Tour de Fran­ce kan ram­me et sær­ligt glø­de­punkt, og det fi k cy­kel­fol­ket så med præ­cis det dra­ma, lø­bet lo­ve­de for tre lange uger si­den.

Man kan ærg­re sig over, at vi skul­le så tæt på af­slut­nin­gen i Pa­ris, før der for al­vor blev gi­vet los. Man kan skum­le over, hvor­for der ik­ke var no­gen, som han­ke­de op i Nairo Qu­in­ta­na, gav ham en kind­he­st og for­tal­te den lil­le co­lom­bi­a­ner, hvor­dan nøg­len til Chris Froo­mes sam­men­brud kun­ne lig­ge i gu­e­ril­la­krig frem for for­ud­si­ge­lig frem­march.

Når regn­ska­bet bli­ver gjort op, har Chris Froo­me red­det sit Tour de Fran­ce på en stormomsust dag på den hol­land­ske ve­st­kyst. Dér, hvor Qu­in­ta­na sad for langt tilbage, da fel­tet knæk­ke­de, mens po­ler­ne ne­je­de sig som yd­my­ge mø­er i ra­bat­ten. Og hvor en lil­le grup­pe bar­ske si­de­vind­ston­se­re kør­te førsteud­for­dre­ren halvan­det mi­nut bag­ud af dan­sen. Uden det mi­nus vil­le 2015- ud­ga­ven af Tour de Fran­ce ha­ve set ån­de­løst jævn­byr­dig ud. Og fak­tum er, at Chris Froo­me har haft en su­per­dag i Py­re­næ­er­ne og el­lers tabt ter­ræn til Qu­in­ta­na i Al­per­ne. Så me­get, at vi står med en vin­der­m­ar­gin på blot 1,12 mi­nut­ter til den rang­le­de ke­ny­a­mand, der over to da­ge smed 1,50 af den el­lers kom­fortab­le buff er på godt og vel tre mi­nut­ter til sin far­lig­ste ri­val.

For­try­del­se

Det må væ­re en mærk­vær­dig for­nem­mel­se at kø­re ind i Pa­ris med for man­den i den hvi­de ung­dom­strø­je. Tæt­te­re på end for to år si­den, hvor Qu­in­ta­na blev slå­et krystal­klart med 4,20 af Froo­me, men næp­pe hel­ler uden for­try­del­se.

Hvor­for i al­ver­den skul­le vi ven­te så læn­ge på at få åb­net lø­bet for fuld ud­blæs­ning? Den tan­ke må og­så Nairo Qu­in­ta­na sid­de med, når han ser tilbage.

På den kom­pri­me­re­de knal­lert af en eta­pe fra Mo­da­ne til den sag­noms­pund­ne må­l­by var det he­le der jo. Val­ver­des tid­li­ge ud­for­dring. Be­væ­gel­ser­ne al­le­re­de på Croix de Fer, den grad­vi­se iso­le­ring af Chris Froo­mes ad­ju­dan­ter. Og så en hel del af det, hjer­tet be­gæ­rer, når det kom­mer til at se cy­kel­sport ud­fol­de sig med tak­tisk fi nes­se.

Cy­kel­in­stinkt

Nairo Qu­in­ta­na hav­de mo­bi­li­se­ret de lands­mænd, der for­står hans cy­kel­in­stinkt bedst. Om det så var den mousta­che­pry­de­de luft bal­lon José Ser­pa fra Lam­pre, blev der trå­dt igen­nem for at få ka­stet grus i lar­ve­fød­der­ne på Chris Froo­mes pans­re­de mand­skabs­vogn. Med godt et du­sin ki­lo­me­ter igen – ved fo­den af Al­pe d’Hu­ez og med dun­ken­de di­sco- ryt­mer som lydspor, age­re­de lands­mand Win­ner Ana­co­na aff yrings­ram­pe for en ag­gres­sion, der med små tegn i trå­det gjor­de det on­de ved man­den i gult. Plud­se­lig blev det svært at hol­de hju­let på Wout Po­els, det ven­te­de mod­svar med sy­ma­ski­ne- ka­den­ce ude­blev, og Qu­in­ta­nas fl yv­ske færd mod tin­den og den fran­ske eta­pe­vin­der ( Thi­baut Pi­not) en re­a­li­tet.

Ner­vepi­r­ren­de

Det må ha­ve væ­ret ner­vepi­r­ren­de ki­lo­me­ter at for­sva­re sig på i en kri­se­si­tu­a­tion som den, årets Tour- vin­der kom til at be­fi nde sig i. Alt var i spil, og hvis først det frie fald sæt­ter ind på et skæb­neb­jerg, kan ned­t­u­ren og fryg­ten æde be­ne­ne op helt ind til knog­ler­ne.

At det hav­de ko­stet dyrt bå­de men­talt og fy­sisk, kun­ne afl æses selv i he­li­kop­ter­per­spek­tiv, da Froo­me kun­ne dra­ge et let­tel­sens suk fra de for­pin­te lun­ger.

» Der løb så man­ge fø­lel­ser igen­nem mig på den sid­ste stig­ning. Der var øje­blik­ke, hvor jeg tro­e­de, det he­le var i fa­re, men det var godt at ha­ve en ven og hold­kam­me­rat som Ri­chie Porte hos mig. Jeg tænk­te på al­le of­re­ne, ti­den væk fra min fa­mi­lie og min ko­ne. Det er ik­ke til at fat­te, « in­drøm­me­de Chris Froo­me.

SØN­DAG 26. JULI 2015

Mo­vistars Nairo Qu­in­ta­na ( bil­le­de 1 og 2) be­vi­ste, at han er Tour- fel­tets pt.

stær­ke­ste kla­trer, men liv­ta­get med fø­rer­hund­en Chris Froo­me ( 3 og 4) blev

sat ind for sent, og den gu­le trø­je sid­der fort­sat på

Sky- kap­ta­j­nen, når fel­tet i dag ram­mer Pa­ris. Eta­pen,

der end­te på top­pen af le­gen­da­ri­ske Al­pe d’Hu­ez, blev dog vun­det af fran­ske Thi­baut Pi­not ( 5 og 6).

Fo­to: EPA, Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.