EN LE­GEN­DE I S

BT - - SPORTEN - DO­MI­NANS Ja­cob Staehelin og Las­se Vø­ge jst@ sporten. dk og lavg@ sporten. dk

Chris Froo­me har alt det, der skal til for at kun­ne skri­ve sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne sam­men med le­gen­der som de fem­dob­bel­te vin­de­re Ja­cques Anquet­il, Ed­dy Merckx, Ber­nard Hi­nault, Mi­gu­el In­du­rain - og ham der te­xa­ne­ren, der snød på vej til si­ne syv sej­re.

Ja, fak­tisk er det den æste­tisk us­køn­ne, men mor­der­ligt ef­fek­ti­ve, kap­ta­jn på Team Sky, som med sig selv skal af­gø­re, om han har mo­ti­va­tio­nen til at bli­ve ved med at læg­ge det sten­hår­de for­ar­bej­de, der er nød­ven­digt. Har han det, vil han og­så de kom­men­de år væ­re den alt­over­skyg­gen­de fa­vo­rit, ly­der vur­de­rin­gen fra folk i Tour de Fran­ce- fel­tet.

» Han er kom­plet som Grand Tour- ryt­ter, « si­ger Scott Sunderland, der tid­li­ge­re har væ­ret til­knyt­tet bå­de Team CSC og Sky som sport­s­di­rek­tør, og i dag er eks­pert­kom­men­ta­tor for au­stralsk tv. et enormt me­di­e­fo­kus hver ene­ste dag, hvor man skal stille op til ob­liga­to­ri­ske pres­se­mø­der med tv og den skrev­ne pres­se, til do­ping­kon­trol og hyl­des på po­di­et. Alt­sam­men fak­to­rer, der be­ty­der, at man som in­de­ha­ver af fø­rer­trøj­en først er tilbage på ho­tel­let mindst en ti­me se­ne­re end hold­kam­me­ra­ter­ne. Dyr­bar spild­tid, der går ud over den alt­af­gø­ren­de re­sti­tu­tion. Men Chris Froo­me har hånd­te­ret det er­fa­rent, me­ner Scott Sunderland.

» Og så har han et hold, der bak­ker ham fuld­kom­men op. Han bli­ver hjul­pet af de bed­ste, der fin­des i sporten, « si­ger Scott Sunderland, der selv var med til at op­byg­ge Team Sky for år tilbage.

Det en­gel­ske hold har da og­så et bud­get, der er langt stør­re end al­le an­dres. Det vur­de­res, at det sam­let lø­ber op i 200 mio. kr. og der­med langt over­går Tin­koff- Saxo, der har et bud­get på om­kring 150 mio. kr. De mind­ste hold på Wor­ld Tou­ren må kla­re sig for langt un­der det hal­ve af Team Sky.

Og den for­del har stor be­tyd­ning, ly­der vur­de­rin­gen.

» Be­dømt ud fra den må­de, de ar­bej­der på, kan det sag­tens væ­re, at de vil la­ve Tour- vin­de­re de næ­ste man­ge år. De an­dre hold har ba­re ik­ke sam­me power, « si­ger Dan Frost, som i år er til­knyt­tet ASO, men som tid­li­ge­re har væ­ret sport­s­di­rek­tør på Tin­koff- Saxo.

Den per­fek­te vin­der- al­der

Team Sky ta­ler da og­så selv om de ’ mar­gi­na­le for­bed­rin­ger’ - alt­så ge­vin­sten ved bed­re ma­te­ri­el, bed­re er­næ­ring, forsk­nings­ba­se­ret træ­ning og den op­ti­ma­le tak­ti­ske for­stå­el­se. Samt na­tur­lig­vis ev­nen til at re­k­rut­te­re de bed­ste hjæl­pe­re. Ryt­te­re som Ge­raint Tho­mas og Ri­chie Porte kun­ne væ­re kap­ta­j­ner på 80 pro­cent af hol­de­ne i Tour de Fran­ce­fel­tet, men væl­ger at bru­ge de­res kræf­ter på at hjæl­pe Chris Froo­me. Med an­dre ord er alt lagt til ret­te for Chris Froo­me.

SØN­DAG 26. JULI 2015

Chris Froo­me er stort set ustop­pe­lig, når han sæt­ter jag­ten ind på den gu­le trø­je i Tour de Fran­ce, men spørgs­må­let er, om han kan bli­ve ved med at fin­de mo­ti­va­tio­nen til alt det hår­de for­ar­bej­de, så han kan en­de i liga med le­gen­der som Ja­cques Anquet­il og Ed­dy Merckx. Fo­to: Reu­ters, AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.