’’

BT - - SPORTEN - Scott Sunderland, eks­pert­kom­men­ta­tor

Han bli­ver hjul­pet af de bed­ste, der fin­des i sporten

» Som jeg vur­de­rer det, er det langt hen ad vej­en ham selv, der skal fin­de ud af, om det sta­dig kan tæn­de den ild, der er nød­ven­dig. Det er ben­hårdt ar­bej­de at væ­re Tour­vin­der nu om stun­der, « si­ger Scott Sunderland.

Chris Froo­me, der med si­ne 30 år har den per­fek­te al­der for en Tour­vin­der, ind­ret­ter da og­så he­le sit liv ef­ter at pe­a­ke præ­cis i juli, hvor sæ­so­nens alt­over­skyg­gen­de mål lig­ger. Et lil­le ho­tel langt op­pe ad Tei­de­vulka­nen på Te­ne­ri­fe bli­ver brugt til lang­va­ri­ge træ­nings­lej­re, der bå­de vir­ker som høj­de­træ­ning og for­be­re­der krop­pen på at le­ve­re højin­ten­se præ­sta­tio­ner i tynd luft - alt­så de ram­mer, hvor Tour de Fran­ce of­te fin­der sin af­gø­rel­se.

» Det er ik­ke som i gam­le da­ge, hvor en fyr som Greg Le­mond mød­te fed op til Giro d’Ita­lia, kør­te sig i form og mød­te til Tou­ren 10 ki­lo let­te­re. Det er en an­den tid nu. Det sli­der, « si­ger Scott Sunderland.

Jens Zem­ke me­ner og­så, at det er af af­gø­ren­de be­tyd­ning, hvor­dan man for­be­re­der sig. Og at kon­kur- ren­cen i fel­tet nu er så hård, at tan­ken om en dob­belt ge­vinst er me­re fan­ta­si end re­a­li­stisk håb.

» En ty­pe som Al­ber­to Con­ta­dor bli­ver nødt til at re­flek­te­re over, om det er en god idé at sat­se på an­dre løb end Tou­ren, « si­ger han med hen­vis­ning til Giro­en, som Tin­kof­fSaxo- kap­ta­j­nen kør­te - og vandt.

» Men den sled på ham. Den var van­vit­tigt hård med man­ge etaper i bjer­ge­ne. Det går ik­ke, hvis man vil vin­de Tou­ren, « si­ger Frans Maas­sen om Con­ta­dors valg.

Det valg fo­re­tog Chris Froo­me ik­ke. Han hav­de ét alt­over­skyg­gen­de mål. Har han det sam­me næ­ste år, vil han igen væ­re stor­fa­vo­rit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.