’’

BT - - SPORTEN - Phi­lip­pe Mau­du­it, sport­s­di­rek­tør hos Lam­pre- Me­ri­da

Når det klap­per for Froo­me, er han en ma­ski­ne

Og han står ik­ke ale­ne med den op­fat­tel­se. Hos Lam­pre- Me­ri­da er sport­s­di­rek­tør Phi­lip­pe Mau­du­it og­så im­po­ne­ret over den præ­sta­tion, Chris Froo­me har le­ve­ret i år. Og har svært ved at se, hvem der skal ta­ge kon­kur­ren­cen op.

» Når det klap­per for Froo­me, er han en ma­ski­ne. Og jeg er overrasket over at se, hvor stor tids­for­skel­len til Nairo Qu­in­ta­na har væ­ret. Det kan me­get vel væ­re, at han vin­der Tou­ren fle­re gang i frem­ti­den, « si­ger Phi­lip­pe Mau­du­it.

» I de kom­men­de sæ­so­ner er han man­den, man skal slå for at vin­de Tour de Fran­ce, « si­ger Jens Zem­ke, sport­s­di­rek­tør på afri­kan­ske MTNQhu­be­ka.

Kon­cen­tre­ret ind­sats

Hos Team Lotto NL på­pe­ger sport­s­di­rek­tør Frans Maas­sen, at ru­te­fø­rin­gen i år end­da langt fra har til­go­de­set Chris Froo­me, som har go­de egen­ska­ber på en­kelt­start - en di­sci­plin, der i år har væ­ret nedt­o­net kraf­tigt med en kort en af slagsen på før­ste eta­pe i Utrecht og et hold­løb.

» Det kan man ik­ke reg­ne med, al­tid vil væ­re til­fæl­det - og det var el­lers en for­del for Nairo Qu­in­ta­na. Men Chris Froo­me har vist, at han er i stand til at væ­re kon­cen­tre­ret fra før­ste færd. Jeg tænk­te el­lers, det var alt for tid­ligt, han kom i den gu­le trø­je, men og­så det har hol­det kla­ret, « si­ger Frans Maas­sen.

Net­op det at væ­re i den gu­le trø­je er et ek­stremt stres­se­le­ment. Der er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.