SVØB De stør­ste kon­kur­ren­ter

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 26. JULI 2015

NAIRO QU­IN­TA­NA, 25 ÅR, MO­VISTAR

Den co­lom­bi­an­ske bjerg­ged har i årets Tour væ­ret ene mand om at gi­ve Chris Froo­me sved på pan­den. Han er kun 25 år og vil bli­ve bed­re de næ­ste par år. Må­ske kan Qu­in­ta­na al­le­re­de næ­ste år sæt­te en stop­per for Froo­me- æra­en.

AL­BER­TO CON­TA­DOR, 32 ÅR, TIN­KOFF- SAXO

’ El Pi­sto­lero’ har lært no­get om sig selv den­ne som­mer. Han kan godt drop­pe al­le pla­ner om at vin­de ’ The Doub­le’ - Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce sam­me år. Sat­ser han ude­luk­ken­de på Tour- sej­ren næ­ste år, kan han må­ske bli­ve en al­vor­lig torn i øjet på Froo­me.

VIN­CEN­ZO NI­BA­LI, 30 ÅR, ASTA­NA

Den for­sva­ren­de Tour- vin­der var helt væk i før­ste halv­del af det­te års Tour - men han har ef­ter­hån­den fun­det stor­for­men og vist sig at ha­ve værk­tø­jet til at ryste Froo­me og co. Vandt sid­ste år, ef­ter Froo­me og Con­ta­dor var ud­gå­et på grund af styrt.

TEJAY VAN GAR­DE­REN, 26 ÅR, BMC

Den store ame­ri­ka­ner lig­ne­de årets helt store klas­se­mentsover­ra­skel­se, in­den han tyn­get af syg­dom måt­te ud­gå i lø­bets tred­je uge. Van Gar­de­ren er sta­dig ung, og han kan på sigt ud­vik­le sig til en al­vor­lig Tour- ud­for­drer.

RO­MAIN BAR­DET, 24 ÅR, AG2R

Den un­ge fran­ske ynd­ling har haft en Tour pla­get af uheld, men i lø­bets tred­je uge er han våg­net op til dåd. Bar­dets store po­ten­ti­a­le un­der­stre­ges af den flot­te eta­pe­sejr i Saint- Je­an- de- Maurien­ne. Las­se Vø­ge

Jour­na­list lavg@ sporten. dk

@ Las­seV­ge Nils Meilvang

Fo­to­graf meil@ bt. dk @ nils­meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.