Tou­rens kon­ger

BT - - SPORTEN -

JA­CQUES ANQUET­IL VIN­DER 1957, 1961, 1962, 1963 OG 1964

( ne­derst th.) Fransk­man­den var den før­ste til at vin­de fem gan­ge. Re­ge­re­de med tung hånd i be­gyn­del­sen af 1960er­ne, men fav­ne­de al­drig det fran­ske pu­bli­kum. Var kendt som en fa­bel­ag­tig en­kelt­start­s­spe­ci­a­list, som der­med kun­ne kø­re de­fen­sivt i bjer­ge­ne. Hav­de store op­gør med lands­man­den Ray­mond Pouli­dor, der hav­de helt an­der­le­des op­bak­ning fra of­fent­lig­he­den - men som al­drig vandt Tour de Fran­ce.

( øverst tv.)

ED­DY MERCKX VIN­DER 1969, 1970, 1971, 1972 OG 1974

’ Kan­ni­ba­len’ fra Bra­bant i Bel­gi­en sad tungt på cy­kel­tro­nen i start- 70er­ne, og han nå­e­de og­så at ra­ge fem Tour­tri­um­fer til sig. Ed­dy Merckx vil­le vin­de det he­le, og han til­lod ik­ke an­dre ryt­te­re at stik­ke af med over­skrif­ter­ne - der­af kan­ni­bal- kæ­le­nav­net. Merckx’ ær­ger­rig­hed un­der­stre­ges og­så af, at han i dag er én af blot tre ryt­te­re, der har vun­det de fem store klas­si­ke­re, Mila­no- San­re­mo, Flan­dern Rundt, Pa­ris- Rou­baix, Lié­ge- Ba­stog­ne- Lié­ge og Lom­bar­di­et Rundt.

BERN­HARD HI­NAULT VIN­DER 1978, 1979, 1981, 1982 OG 1985

( øverst th.) Ber­nard Hi­nault er den fo­re­lø­bigt sid­ste fransk­mand, der er over mål­stre­gen i Pa­ris iført Tour de Fran­ces gu­le fø­rer­trø­je. Han gjor­de det fem gan­ge i pe­ri­o­den 1978- 1985. ’ Græv­lin­gen’ - som Hi­nault blev døbt af cy­kel­fol­ket - var fryg­tet af Tour- fel­tet for si­ne hid­si­ge an­greb. Han var de­fi­ni­tio­nen på en ægte ’ pa­tron’ - fel­tets ube­strid­te le­der - og det gjor­de, at han i man­ge til­sku­e­res øj­ne frem­stod som ar­ro­gant. ’ Jeg kø­rer cy­kel­løb for at vin­de, ik­ke for at til­freds­stil­le an­dre,’ lød Hi­naults for­kla­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.