FUGLSANGS RUT­SJE- TOUR

BT - - KOMMENTAR - UFOR­LØST Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

SØN­DAG 26. JULI 2015

Jakob Fuglsang kom til årets Tour de Fran­ce med store for­vent­nin­ger i ryg­sæk­ken. Den 30- åri­ge Asta­na- dan­sker var me­re trim­met og pa­rat end no­gen­sin­de. Der­for var det og­så en no­get ufor­løst mi­ne, han fandt frem, da han ef­ter gårs­da­gens Al­pe d’Hu­ez- eta­pe kig­ge­de tilbage på de se­ne­ste tre uger.

» Det har væ­ret en rut­sje­ba­ne­tur, hvor det mest er gå­et nedad, « lød det fra Fuglsang.

» Det har selv­føl­ge­lig ik­ke væ­ret det Tour de Fran­ce, jeg hav­de hå­bet på. Jeg har et par gan­ge væ­ret tæt på at lyk­kes med det, jeg hav­de sat mig for - men det sid­ste har mang­let. Nu glæ­der jeg mig me­get til at kom­me til Pa­ris i mor­gen ( i dag, red). «

Un­der­vejs nå­e­de Fuglsang en an­den­plads i Py­re­næ­er­ne, og så var han tæt på at en­de i den prik­ke­de bjerg­trø­je – men den drøm blev knust, da han blev slå­et i as­fal­ten af en af lø­bets mo­tor­cyk­ler.

» Jeg har lært, at jeg må­ske skal kø­re ef­ter bjerg­trøj­en fra start næ­ste år. Nu må vi se. Jeg har væ­ret godt kø­ren­de nog­le da­ge, og an­dre da­ge har det ik­ke rig­tig spil­let. Så­dan er det i cykling, men det hav­de selv­føl­ge­lig væ­ret fedt, hvis jeg ude­luk­ken­de hav­de haft go­de ben. «

Den store eta­pe på Al­pe d’Hu­ez ud­vik­le­de sig i det he­le ta­get som lidt af en ned­t­ur for he­le Asta­na- hol­det. Kap­ta­jn Vin­cen­zo Ni­ba­li mis­se­de chan­cen for en po­di­e­plads i Pa­ris, da han blev ramt af uheld på et me­get dår­ligt tids­punkt.

» Ni­ba­li punk­te­rer li­ge in­den, vi kø­rer ind på Al­pe d’Hu­ez. Det er selv­føl­ge­lig nok det dår­lig­ste tids­punkt at punk­te­re på i he­le Tou­ren, « for­tal­te Fuglsang, der lå li­ge for­an ita­li­e­ne­ren, da uhel­det ind­traf.

» Han sad li­ge bag mig, men jeg hør­te in­tet. Der var ik­ke skru­et højt nok op for ra­dio­en, og så var der al­le de til­sku­e­re, der råb­te og skreg. Så jeg kør­te ba­re vi­de­re. Jo­aquim Rod­ri­gu­ez ( Ka­tusha, red.) måt­te kø­re op til mig og prik­ke mig på skul­de­ren og si­ge ’ Vin­cen­zo er alt­så punk­te­ret’.

Ef­ter da­gens fest på Champs- Élysées skal Jakob Fuglsang til Dan­mark at kø­re nog­le ga­de­løb, in­den Dan­mark Rundt be­gyn­der 4. au­gust.

» Og så får jeg for­hå­bent­ligt lov at hol­de lidt fri der­ef­ter, « sag­de Fuglsang, in­den han tril­le­de vi­de­re.

Jakob Fuglsangs Tour har væ­ret op og ned. Mest ned.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.