TOUR- HOL­DE­NES

BT har fun­det det grøn­ne klæ­de frem ved det store ek­sa­mens­bord og ud­de­ler kær­tegn og hånd­kantslag til de 22 hold i Tour de Fran­ce

BT - - KOMMENTAR -

TEAM SKY

Den bri­ti­ske su­per­magt kom, så og sej­re­de. Chris Froo­me vi­ste sig me­re kom­plet end no­gen­sin­de, selv om han re­elt var bed­re i bjer­ge­ne, da han vandt Tou­ren før­ste gang i 2013. Som hold be­trag­tet var Sky me­re kløg­tigt indstil­let og for­må­e­de at do­se­re kol­lek­ti­vets kraft uden at bræn­de ly­set i beg­ge en­der. Skep­ti­ker­ne fny­ser ad de små mar­gi­na­ler, der er så vig­ti­ge for at få suc­ces i fod­bold, men som er et fi gen­blad over alt snav­set i cy­kel­sport. Ik­ke de­sto min­dre må man la­de Sky, at de in­tet over­la­der til til­fæl­dig­he­der, hvis de kan kom­me den slags i for­kø­bet, og Chris Froo­mes gu­le trø­je kom al­drig i fa­re, da den først sad på den le­gem­lig­gjor­te knæ­ler.

MO­VISTAR

Kan man dum­pe et hold med to mand på po­di­et? Helt sik­kert, når det span­ske tra­di­tions­hold på bund­linj­en har kørt som tak­ti­ske rep­til­hjer­ner. Stok­kon­ser­va­tivt og uden lyst til at ly­se lø­bet op in­de­fra ind­til fyr­vær­ke­ri­et på Al­pen. Qu­in­ta­na og Val­ver­de un­der­ka­ste­de sig Froo­mes dags­or­den som ly­di­ge fod­folk. En arg skuff el­se.

LOTTO- SOU­DAL

An­dré Greipels tre eta­pe­sej­re var over for­vent­ning og ly­ste op hos Lars Bak og kom­pag­ni. Ta­len­tet Tim Wel­lens hav­de glemt de go­de ben der­hjem­me, og To­ny Gal­l­o­pin tab­te trå­det i sid­ste halv­del af lø­bet, men alt i alt in­gen su­re mi­ner over det bel­gi­ske tra­di­tions­holds Tour.

MTN- QU­BE­KHA

Syd­afri­ka­ner­ne var et her­ligt be­kendt­skab. Med for­mi­da­bel eta­pe­sejr til Step­hen Cum­m­ings i Men­de og Ga­bri­el Te­k­le­hai­ma­not som sort per­le i den prik­ke­de trø­je. Nel­son Man­dela sen­der sve­di­ge hånd­tegn fra sin plads hin­si­des.

ORI­CA- GRE­E­NED­GE

Au­stra­li­er­ne op­ret­te­de hur­tigt et rul­len­de felt­ho­spi­tal, og hol­dets dan­ske pres­se­chef Bri­an Ny­gaard for­mid­le­de mo­bil­te­le­fo­nen med læ­gen­de ly­domslag til de sår­e­de ryt­te­re. Brød­re­ne Si­mon og Adam Ya­tes vi­ste i glimt, hvad vi har i ven­te i åre­ne frem­over. Vi for­ven­ter en eft er­be­vil­ling.

TEAM LOTTO NL

Stil­le­de til start med ny­sy­e­de kap­ta­jnka­sket­ter til det hal­ve af hol­det. For­ment­lig en god idé, for kun Ro­bert Gesink var kon­si­stent nok he­le vej­en, mens et ta­lent som Wilco Kel­der­mann var på ud­præ­get over­le­vel­ses­tur.

TREK FA­CTORY

Can­cel­la­ra sneg sig i gult og blev mas­sa­kre­ret i nord­fransk mas­sesty rt, men Luxem­bourg- hol­det holdt fa­nen højt med ta­len­tet Bob Jun­gels og Escar­tin- klo­nin­gen Bauke Mol­le­ma. Al­drig over­væl­den­de, men hel­ler ik­ke i fa­re for at dum­pe.

FDJ

Thi­baut Pi­not var skift evis den tapre tin­sol­dat og rid­de­ren af den be­drø­ve­li­ge skik­kel­se. Li­ge den slags hel­teskik­kel­se, fransk­mæn­de­ne el­sker at li­de med. På Al­pe d’Hu­ez faldt det he­le dog på plads, og den ma­ni­ske team- ma­na­ger Marc Ma­di­ot vil kun­ne ta­le som en stri­be fran­ske kunst­fi lm.

BORA- AR­GON

Mens Tys­kland ge­ne­relt hav­de et for­ry­gen­de Tour de Fran­ce med fem eta­pe­sej­re in­den Pa­ris, bi­drog det­te ty ske wild card- hold med ab­so­lut in­gen­ting. Zurück med dem.

ETIXX- QUI­CK­STEP

Det bel­gi­ske stor­hold kan ab­so­lut væ­re de­res Tour be­kendt. Tre eta­pe­sej­re i lø­bets før­ste halv­del in­den To­ny Mar­tins tri­ste exit i gult og med Ri­go­ber­to Uran fl agren­de igen­nem bjer­ge­ne uden et velka­li­bre­ret vin­der­kom­pas. Tom­mel op til Holm og kom­pag­ni.

SØN­DAG 26. JULI 2015

CAN­NON­DA­LE- GAR­MIN

Slog ved fl ere lej­lig­he­der en uof­fi ci­el ver­dens­re­kord i mis­se­de monster­ud­brud på plus 20 mand. Dan Martin var tæt på i Ar­den­ner­ne, og Ta­lan­sky trå­d­te sig grimt og kan­tet tæt på top 10. Men ame­ri­ka­ner­ne frem­står som en gang lø­se ka­no­ner uden kr­udt og kol­lek­tiv tæn­ding.

CO­FI­DIS

Det var en stor bet, at top­sprin­ter Na­cer Bouhan­ni sty rte­de ud af lø­bet uden at ha­ve sat et aft ryk. Her­eft er to­ne­de fransk­mæn­de­ne ud i ren, an­sigts­løs ano­ny­mi­tet.

BMC RA­CING

Tejay van Gar­de­rens exit knæk­ke­de kø­len på BMC- fl åden. Ind­til da hav­de hol­det mar­ke­ret sig med sejr i hold­kørs­len og vi­dun­der­væd­de­lø­be­ren Greg van Aver­ma­ets kon­stant op­sø­gen­de sej­r­s­ar­bej­de og en her­lig eta­pe­sejr. Ik­ke et drøm­me­løb for BMC, men syg­dom er hver mands her­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.