KA­RAK­TER­BOG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 26. JULI 2015

KA­TUSHA

Kri­stoff s sej­rs­kon­to har væ­ret so­lidt for­ank­ret som en olie­bo­re­p­lat­form, men nord­man­den var helt uden ty ng­de i sin nor­malt så eff ek­ti­ve spurt. Rod­ri­gu­ez ly­ne­de dog med to me­get fi ne eta­pe­sej­re og lån af bjerg­trøj­en. Luca Pa­o­li­ni sør­ge­de for skan­da­le- indslag med ko­kain­sag, så det rus­si­ske hold fi k budt ind med bå­de skidt og ka­nel.

IAM CYCLING

Schweizer­ne fulg­te de­res mid­del­må­di­ge sæ­son op med en top 10 placering til Mat­hi­as Frank. Desvær­re kan in­gen hu­ske at ha­ve set, hvor­dan han sneg sig så langt op i klas­se­men­tet. Selv Sylvain Cha­va­nel fi k kørt uden at gø­re sig be­mær­ket.

EU­RO­PCAR

Den te­a­tral­ske fol­ke­for­fø­rer Tho­mas Vo­eck­ler har næp­pe no­gen­sin­de kørt et dår­li­ge­re Tour de Fran­ce. Og var det ik­ke for Pi­er­re Rol­lands smuk­ke tråd, hy­perak­ti­vi­tet og geo­me­tri­ske ro­ck­stjer­nekind­ben, vil­le ik­ke man­ge ha­ve be­mær­ket de luk­nings­tru­e­de fransk­mænd.

LAM­PRE- ME­RI­DA

Ita­li­ens ene­ste hold på Wor­ld Tour- ni­veau ple­jer at ha­ve for­lagt re­cep­ten med den go­de form i støv­lelan­det. Det så sort ud, da Rui Cos­ta ud­gik, men ind trå­d­te den span­ske ve­te­ran Ru­ben Pla­za med ma­hog­ni­bru­ne ben og en blæn­den­de sejr i Gap.

ASTA­NA

Jakob Fuglsang vi­ste klas­sen i glimt, og den for­sva­ren­de Tour­vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, hen­te­de sig på en tænd­sats af sår­et stolt­hed en eta­pe­sejr li­ge før luk­ke­tid. Men bund­linj­en be­ret­ter om et hold, der un­der­præ­ste­de enormt i for­hold til for­vent­nin­ger og den sty rke, man vi­ste så skrækind­j­a­gen­de frem i Giro d’Ita­lia.

TIN­KOFF- SAXO

For et hold, der gik eft er at vin­de Tour de Fran­ce, har lø­bet væ­ret en skuff el­se. Ra­fal Ma­j­ka sør­ge­de dog for en eta­pe­sejr, og Pe­ter Sa­gan vi­ste ar­ti­ste­ri, tek­nik og gla­di­a­torånd i en uud­sluk­ke­lig vil­je til at for­sø­ge sig. Sjæl­dent har den grøn­ne trø­je væ­ret me­re fortjent. For fj er­de år på stri­be. Den ene stjerne er Sa­gans ale­ne for at vi­se spek­taku­lær star qu­a­li­ty .

GI­ANT- ALPE­CIN

Den fuldskæg­ge­de hip­ster­ty pe Si­mon Ges­chke tog en vil­je­fast eta­pe­sejr i ån­den fra Jens Voigt i Py­re­næ­er­ne. Tour- de­butant War­ren Barguil blev kæk fransk ynd­ling med højt hu­mør og håb for frem­ti­den med et ha­bilt klas­se­ment. Og Jo­hn De­gen­kolb slog me­re med ho­ve­d­et i spur­ter­ne end før­ste ræk­ke ved en AC/ DC­kon­cert. Det var nok slet ik­ke så rin­ge end­da.

AG2R

Al­tid mas­ser af an­grebs­lyst, og det løn­ne­de sig til Ale­xis Vu­il­ler­moz og Ro­main Bar­det. Ve­te­ra­nen JC Pe­raud slo­ges med en uhyg­ge­væk­ken­de as­fal­t­ek­sem, men hol­det her kan ind­ta­ge Pa­ris med op­rejst pan­de. Buk­sen lig­ner sta­dig et ufri­vil­ligt mø­de med et festi­valt­oilet, men der kom­mer en dag, hvor brunt er på mo­de igen. Må­ske.

BRE­TAG­NE- SE­CHE

DOM­MEN Lars B. Jør­gen­sen Tyn­de­re end en Kro­nen­bourg og med ben så blø­de som en halv­fug­tig crois­sant. Det fran­ske wild card- hold gjor­de sig mest be­mær­ket, da Edu­ar­do Se­pul­ve­da blev sendt hjem eft er at ha­ve ta­get et lift i en bil. Den la­der vi li­ge stå...

Chris Froo­me ( i gult) og re­sten af fel­tet slan­ger sig gen­nem det fran­ske land­skab. Fo­to: AFP

lbj@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.