Brøndby var en s

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pe­ter Sø­ren­sen er BTs fod­bol­d­eks­pert, som skri­ver i BT Sporten

hver søn­dag og mandag.

FØR­STE RUN­DES STØR­STE skuf­fel­se var uomt­vi­ste­ligt Brøndby. Ik­ke så me­get for­di de tab­te i AGF, det kan jo ske. Nej det over­ra­sken­de var, at de spil­le­de så usam­men­hæn­gen­de og idé­for­ladt.

Man skul­le tro, det var et helt nyt hold un­der op­byg­ning, der net­op som AGF skul­le til at fi nde hin­an­den i ukend­te og kryp­ti­ske lø­be­møn­stre, men det for­hol­der sig jo li­ge omvendt.

Kon­ti­nu­i­tet be­to­nes af Brønd­by­le­del­sen som de­res vej til suc­ces, og det bar star­top­stil­lin­gen da og­så præg af. Tho­mas Frank hav­de pri­vil­e­gi­et at kun­ne væl­ge fra al­le si­ne hyl­der og hav­de der­for me­get na­tur­ligt valgt at stille op i for­modet stær­ke­ste op­stil­ling, der net­op var de­fi ne­ret ved at be­stå af spil­le­re, der var for­tro­li­ge bå­de med hin­an­den og spil­lesti­len. DET VAR DER in­gen, der kun­ne se, og det er al­tid ned­slå­en­de, når man som træ­ner fø­ler sig i sik­ker for­vis­ning om, at vis­se møn­stre og aft aler er på plads.

Stort set in­tet kan ha­ve væ­ret til­freds­stil­len­de for træ­ner­tea­met. Op­byg­nings­spil­let var lang­somt, uop­fi nd­somt og mod­løst. Pres­spil­let, som man el­lers hø­rer har høj pri­o­ri­tet, sad langt fra, som det skul­le, men ik­ke de­sto min­dre ba­se­re­de af­slut­nings­spil­let sig næ­sten ude­luk­ken­de på AGF- for­sva­rets re­la­tivt man­ge fejl, og kun sjæl­dent var chan­cer­ne et pro­dukt af gen­nem­spil­le­de an­greb.

Selv for­svars­spil­let, som el­lers var vel­fun­ge­ren­de i for­å­ret, sej­le­de po­pu­lært sagt. Beg­ge mål bur­de ha­ve væ­ret af­vær­get. Or­ga­ni­sa­tio­nen vir­ke­de uaf­stemt, og in­di­vi­du­elt var selv de bed­ste i pro­ble­mer. Ved det før­ste mål så Da­ni­el Ag­ger, der igen vir­ke­de små­ska­det, ik­ke godt ud, og ved det an­det var Jo­han Lar­sen fejl­po­si­tio­ne­ret. Og det var ik­ke kun i den­ne si­tu­a­tion, at det var til­fæl­det.

Magnus Eriks­son kom på ba­nen kort in­den pau­sen, men man sad eft er kam­pen med for­nem­mel­sen af, at Tho­mas Frank hav­de set rig­tigt ved at star­te med ham på bæn­ken som en kon­se­kvens af, at han ik­ke end­nu er i til­stræk­ke­lig god form. SOM SAGT ER det ik­ke hver­ken jor­dens el­ler Brønd­by­er­nes un­der­gang at ta­be i Aar­hus, og i ugens løb brag­te Brøndby sig da og­så vi­de­re i kva­li­fi ka­tions­spil­let til Eu­ro­pa League. Spil­let mod Beroe bar dog præg af de sam­me ten­den­ser og pro­ble­mer som i Aar­hus, og det vil uan­set den sam­le­de sejr mod de sva­ge bul­ga­re­re væ­re en me­get skuff en­de sæ­son­start, hvis de ik­ke kan slå OB på hjem­me­ba­ne i dag.

Mens Brøndby var før­ste run­des stør­ste skuff el­se, var net­op OB det po­si­ti­ve høj­de­punkt. Ik­ke for­di de over­mat­che­de Ho­bro på al­le pa­ra­me­tre, for det gjor­de de, men Ho­bro er og­så et hold, som OB bør kun­ne slå hjem­me uan­set Ho­bros fl ot­te sæ­son sid­ste år og OBs til­sva­ren­de dår­li­ge de se­ne­ste fi re sæ­so­ner. Ho- bro er kraft igt de­ci­me­ret i for­hold til sid­ste års trup og kan næ­sten ik­ke und­gå at få al­vor­li­ge pro­ble­mer i år, så in­gen grund til ekst­a­se i Oden­se af den grund ale­ne.

Det glæ­de­li­ge for fyn­bo­er­ne var, ved si­den af det solide re­sul­tat i sig selv, at de­res spil ge­ne­relt fun­ge­re­de godt. Og op­mun­tren­de var det at se, at de rig­ti­ge en­kelt­spil­le­re skil­te sig po­si­tivt ud. Ras­mus Falk var alt­over­skyg­gen­de, og Ras­mus Fester­sen var god og score­de til­med.

Me­get loven­de, for OB har no­to­risk sav­net en top­sco­rer si­den Pe­ter Uta­ka.

Og­så Emil Lar­sen, der de se­ne­ste sæ­so­ner har per­so­ni­fi ce­ret OBs un­der­præ­sta­tio­ner, le­ve­re­de va­ren, vi ved, han har. Dog sta­dig kun i en god ti­mes tid, så blev han som så oft e før skift et ud.

Lidt be­kym­ren­de og for­hå­bent­lig ik­ke sym­bolsk for OB, at man ik­ke hol­der he­le vej­en.

Det nye kon­cept, som Kent Ni­el­sen øn­sker at im­ple­men­te­re, ta­ger tid, ly­der pa­ro­len. Og det gør det na­tur­lig­vis og­så, men jeg me­ner ik­ke, der i vir­ke­lig­he­den er så for­fær­de­lig me­get af det nye, der bør væ­re spe­ci­elt ud­for­dren­de for ve­lud­dan­ne­de spil­le­re i al­min­de­lig­hed. KENTS ØN­SKER I for­hold til pres og de­fen­si­ve po­si­tio­ne­rin­ger i et klas­sisk zo­ne­for­svars 4- 4- 2- sy­stem er vel­kendt af samt­li­ge spil­le­re. Det ad­skil­ler sig ik­ke mar­kant hver­ken i si­ne de­le el­ler i sin hel­hed fra, hvad langt de fl este træ­ne­re prak­ti­se­rer i Dan­mark og om­egn.

De be­væ­ger sig så at si­ge blot tilbage til det, de fl este har væ­ret vant til in­den Ove Pe­der­sens man­ge­mands­for­svar og Tro­els Be­chs af­slut­ten­de eks­pe­ri­men­ter.

No­get af det nye er, at man øn­sker at spil­le bol­den op ad ba­nen fra de ba­ge­ste ræk­ker.

Ud­for­drin­gen bli­ver at kun­ne vur­de­re spil­let i for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner og gen­nem­skue, hvor­når man skal af­vi­ge fra det­te øn­ske ud fra en slags cost- be­ne­fi t- analyse.

Et par gan­ge fejl­læ­ste OB si­tu­a­tio­nen og brag­te sig her­ved i unød­ven­di­ge pro­ble­mer mod Ho­bro. Det vil straff es hår­de­re af Brøndby, som vil væ­re væ­sent­ligt bed­re pres­sen­de end Ho­bro og sik­kert og­så me­re ef­fek­tiv.

Om­gan­gen med bol­den var hel­ler ik­ke til UG. Bå­de Ari Sku­la­son og Mo­ha­med El Ma­kri­ni var fl ere gan­ge for lang­som­me i ven­din­gen og tab­te bol­de i far­li­ge om­rå­der. Mod Brøndby, som i for­å­ret vi­ste sig enormt stærk på off en­si­ve om­stil­lin­ger, er den slags bold­tab no­get nær en døds­synd.

Vi får se, om OB kan kom­me igen­nem kam­pen uden at ind­kas­se­re kon­tra­mål på den­ne kon­to. Det vil­le jeg væ­re lidt nervøs for, hvis jeg var Kent Ni­el­sen.

Når man har bol­den i det nye spil­kon­cept, for­la­der de si­de­ord-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.