Stor skuff el­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ne­de midt­ba­ne­spil­le­re me­get tid­ligt de­res ud­gangs­punkt og cen­tre­rer end­nu me­re, end man ty­pisk vil­le se i en di­a­mant­for­ma­tion.

Det er imid­ler­tid så­dan, Emil Lar­sen al­tid har spil­let, når han har væ­ret bedst og væ­ret i form til det. Det lig­ger fi nt for ham at gå ind til sit høj­re ben, og for Mik­kel Kir­ke­skov at over­lap­pe. Det skul­le han og­så i sin tid i AGF, hvor han var en af liga­ens bed­ste ven­stre ba­ck­er. De to har end­vi­de­re tid­li­ge­re spil­let sam­men på U21- lands­hol­det, så in­tet her er nyt hel­ler. I DEN AN­DEN si­de spil­le­de Mik­kel Des­ler glim­ren­de, til han desvær­re blev ska­det, si­den gik Mat­hi­as Gre­ve ind og gjor­de det godt. De er dog beg­ge bedst med høj­re ben, så de ven­der i prin­cip­pet lidt for­kert i for­hold til at kom­me ind i ba­nen og brin­ge sig i af­slut­nings­po­si­tion, hvor Kas­per Kusk jo tje­ner til ek­sem­pel.

Jeg sky­der på, at Kent Ni­el­sen her vil gå ind og ju­ste­re lidt på den ek­stre­me cen­tre­ring, for der er me­get åb­net i de om­rå­der, ’ kant­spil­ler­ne’ for­la­der.

Mod Ho­bro var det ik­ke et pro­blem, og det gav en god fl ek­si­bi­li­tet, men net­op mod Brøndby, som sæd­van­lig­vis for­sva­rer sig godt og sam­ti­dig lu­rer på om­stil­lin­ger, vil det væ­re sår­bart.

OB var åb­nings­run­dens store po­si­ti­ve over­ra­skel­se, og Brøndby den stør­ste skuff el­se. Men eft er den­ne run­de kan beg­ge hold me­get vel ha­ve tre po­int, og eft er næ­ste run­de, når Brøndby har slå­et Ho­bro hjem­me, og OB tabt i Her­ning vil Brøndby ha­ve seks po­int og OB sta­dig tre. Kan de så ik­ke væ­re fortrøst­nings­ful­de i Brøndby? Jo! Men kan de så ik­ke læn­ge­re væ­re op­ti­mi­ster i Oden­se?

Jo!

Det var ik­ke så me­get, at Da­ni­el Ag­ger og Brøndby tab­te til AGF i Aar­hus. Det var må­den, Ag­ger og Brøndby tab­te på, der var skuf­fen­de. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.