’ Ru­mæ­ni­en er en ga­ve’

Dan­mark fi k en blan­det lod­træk­ning til den kom­men­de VM- kva­li­fi ka­tion, hvor me­nu­en står på fem øst­eu­ro­pæ­i­ske mod­stan­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LOD­TRÆK­NING Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Eks­pert og land­skamp­skom­men­ta­tor Mor­ten Bruun be­teg­ner lod­træk­nin­gen til VM i fod­bold 2018 som god for Dan­mark, som skal mø­de Ru­mæ­ni­en, Po­len, Mon­te­ne­gro, Ar­me­ni­en og Ka­sak­h­stan på vej­en til VM- slut­run­den i 2018, som skal spil­les i Rusland.

» Det var en ga­ve at træk­ke Ru­mæ­ni­en fra det før­ste lag. De var nok det sva­ge­ste land i før­ste lag sam­men med Wales, som jeg dog sy­nes har gang i no­get, der er lidt me­re spæn­den­de, « si­ger Mor­ten Bruun.

Til gen­gæld er han ik­ke helt til­freds med, at Dan­mark fi k Po­len fra tred­je lag:

» Det kun­ne ha­ve væ­ret bed­re. De har gjort det godt i EM- kva­li­fi ka­tio­nen, hvor de bl. a. har slå­et Tys­kland, « si­ger Mor­ten Bruun, som til gen­gæld me­ner, at det dan­ske lands­hold ik­ke bør få de helt store pro­ble­mer med de tre sid­ste lan­de i grup­pen:

» Mon­te­ne­gro im­po­ne­rer ik­ke for ti­den, Ar­me­ni­en ken­der vi ud og ind, og i for­hold til Ka­sak­h­stan er det pri­mært rej­sen der­over, som er pro­ble­met, « me­ner Mor­ten Bruun.

Vil ik­ke gø­re det om

» Det var den nu af­dø­de land­stræ­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, som i sin tid sag­de, at eft er en lod­træk­ning skul­le man stille sig selv det spørgs­mål: Kun­ne man tæn­ke sig at træk­ke lod igen? Og det sy­nes jeg ik­ke, vi kun­ne tæn­ke os, for­di vi trak Ru­mæ­ni­en fra før­ste lag, hvor vi jo og­så kun­ne ha­ve truk­ket f. eks. Tys­kland el­ler Spa­ni­en. Så jeg vil kal­de det for en god og nå­dig lod­træk­ning. «

Sam­men­lagt

skal Dan-

GRUP­PE F Eng­land Slovaki­et Skot­land Slove­ni­en Li­tau­en Mal­ta

mark ud på en del rej­se- ki­lo­me­ter for at kom­me til VM­slut­run­den, men som Mor­ten Bruun ud­tryk­ker det:

» Det bør væ­re et stør­re pro­blem for mig som kom­men­ta­tor end for lands­holds­spil­ler­ne. Man kan så si­ge, at på hjem­me­ba­ne er det må­ske ik­ke så at­trak­ti­ve mod­stan­de­re, men der hå­ber jeg, at vi er på vej tilbage der­til, hvor det er Dan­mark, folk kom­mer for at se - og ik­ke så me­get mod­stan­der­ne. Jeg tror og­så, at det er den vej, det går. Vi kan se, at EM- kval­fi ia­ti-

GRUP­PE H Bel­gi­en Bos­ni­en Græken­land Est­land Cy­pern

onskam­pen til eft er­å­ret mod Albanien er ud­solgt, selv­om Albanien vel ik­ke er den al­ler­mest at­trak­ti­ve mod­stan­der. «

Vin­de­ren af hver pul­je kva­li­fi ce­rer sig til VM i 2018 i Rusland. Ud af de ni kva­li­fi ka­tions­pul­jer, skal de ot­te bed­ste to­e­re ud i playoff - kam­pe mod hin­an­den.

Før­ste kamp i kva­li­fi ka­tio­nen bli­ver spil­let i pe­ri­o­den 4.- 6. sep­tem­ber 2016. Det en­de­lig kamp­pro­gram lig­ger først fast se­ne­re.

GRUP­PE I Kro­a­tien Island Ukrai­ne Tyr­ki­et Fin­land

Det var den tid­li­ge­re ty­ske lands­holds­bom­ber Oli­ver Bi­er­hoff, der i går trak Dan­mark op af bow­len i St. Pe­ters­borg og der­med pla­ce­re­de os i VM- kva­li­fi­ka­tio­nens grup­pe E. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.