Hvor­for væl­ger Alonso al­tid for­kert?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN BED­STE KØ­RER i For­mel 1? Eft er min me­ning er det Fer­nan­do Alonso. Der er man­ge di­sci­pli­ner - rå hur­tig­hed, tak­tisk sans, tek­nisk ind­sigt, er­fa­ring, sta­bi­li­tet og så vi­de­re - der ska­ber en stor For­mel 1- kø­rer. Fer­nan­do Alonso sco­rer topka­rak­ter i de fl este.

Al­li­ge­vel er det nu tre år si­den, spa­ni­e­ren har vun­det et grand­prix. Og to VM- tit­ler, der snart lig­ger 10 år tilbage, er ik­ke me­get at frem­vi­se eft er en For­mel 1- kar­ri­e­re på fo­re­lø­big 14 sæ­so­ner. Hvor­for har ver­dens bed­ste For­mel 1- kø­rer så re­la­tivt få hår­de resultater?

For­di han har en uhel­dig ev­ne til oft e at væl­ge for­kert. I BE­GYN­DEL­SEN AF For­mel 1- kar­ri­e­ren gik det el­lers rig­tig godt. En de­but­sæ­son i 2001 hos det lil­le Mi­nar­di- team blev eft er­fulgt af et år som Re­nault- test­kø­rer. Så ind som fast kø­rer hos Re­nault, hvor han al­le­re­de i de­but­sæ­so­nen vandt sit før­ste grand­prix. To år eft er var han ver­dens­me­ster før­ste gang.

Skift et fra Re­nault til McLaren i 2007 var og­så ti­met per­fekt, for Re­naults form var ned­ad­gå­en­de og McLa­rens på vej op. Men si­den da har langt fl ere for­ker­te end rig­ti­ge be­slut­nin­ger præ­get Fer­nan­do Alonsos kar­ri­e­re.

Det be­gynd­te al­le­re­de i 2007, da han valg­te at for­la­de McLaren eft er ba­re en en­kelt sæ­son. Et an­strengt for­hold til bå­de McLa­ren­chef Ron Den­nis og team­kam­me­rat Lewis Ha­milt­on, der var de­butant i 2007, fi k Alonso til at sø­ge tilbage til Re­nault. Hvis han var ble­vet hos McLaren, hav­de klin­ket skå­re­ne med Den­nis og ta­get kam­pen op med Ha­milt­on, var han sik­kert ble­vet ver­dens­me­ster.

Nu kør­te se­mi- rook­i­en Ha­milt­on i ste­det med 2008- tit­len, mens Alonso måt­te nø­jes med et par grand­prix- sej­re for Re­nault. Året eft er dyk­ke­de Re­nault end­nu me­re, men Alonso hav­de al­le­re­de en Fer­ra­ri- kon­trakt for 2010 på plads.

Her kæm­pe­de Alonso i fem år for at tøj­le ’ den stej­len­de hin­gst’. Han le­ve­re­de små mirak­ler i den lidet kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge Fer­ra­ri, men trods en hånd­fuld grand­prix- sej­re bo­ne­de det al­drig ud med de ven­te­de VM- tit­ler. I STE­DET SKREV han 2015- kon­trakt med McLaren- Hon­da. Der skul­le slu­ges man­ge ka­me­ler, før sam­ar­bej­det med Ron Den­nis kun­ne gen­op­ta­ges, men ud­sig­ten til at ar­bej­de med Hon­da fi k Alonso til at glem­me al­le be­tæn­ke­lig­he­der.

Men han for­lod et Fer­ra­ri­team i frem­gang. Hans afl øser, Se­ba­sti­an Vet­tel, vandt al­le­re­de i sit tred­je løb for ita­li­e­ner­ne, og blandt an­det tak­ket væ­re Alonsos hår­de ar­bej­de i de for­løb­ne sæ­so­ner er Fer­ra­ri nu tæt­te­re på For­mel 1- top­pen end i man­ge år.

Og McLaren- Hon­da? Det har vist sig som Alonsos mest fa­ta­le valg i en kar­ri­e­re præ­get af for­ker­te be­slut­nin­ger. I går ud­vik­le­de kva­li­fi ka­tio­nen til Un­garns Grand Prix sig til en far­ce for spa­ni­e­ren. McLaren- Hon­da­en gik i stå, og i 34 gra­ders var­me måt­te han selv for­sø­ge at skub­be den tilbage til pit­ten.

Med rin­ge ud­sigt til at Hon­da in­den for en over­sku­e­ligt frem­tid får styr på pro­ble­mer­ne, ty­der alt på, at Fer­nan­do Alonso ik­ke som fortjent bli­ver hu­sket som sin ge­ne­ra­tions må­ske bed­ste For­mel 1- kø­rer.

Han vil bli­ve hu­sket som kø­re­ren, der som re­gel valgt for­kert.

Fo­to: Grand Prix Pho­to, AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.