Fi­re spil­le­re ram­te de 13 magi­ske tegn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som­mer­tid er lig med lidt al­ter­na­ti­ve kam­pe på Tips13, men det for­hin­drer ik­ke spil­let i at væ­re le­ve­rings­dyg­tigt i fl ot­te præ­mi­er.

For selv om tre af kupo­nens store fa­vo­rit­ter vandt gårs­da­gens kam­pe, så var der al­li­ge­vel gan­ske pæ­ne præ­mi­er. Så­le­des var der 64.381 kro­ner til fi re tip­pe­re med 13 rig­ti­ge, selv om den ene­ste store over­ra­skel­se var, at Mat­ters­burg for­må­e­de at hen­te tre po­int imod me­stre­ne fra Salz­burg.

Til gen­gæld var det helt eft er bo­gen, at Eger­s­und som kupo­nens klart stør­ste fa­vo­rit vandt he­le 6- 0 over Od­da, li­ge­som Malmös sejr på 3- 0 over Sundsvall og­så be­kom de fl este tip­pe­re vel.

At det var en re­la­tivt fa­vo­rit­præ­get kupon blev og­så un­der­stre­get af, at der blot var 703 kro­ner til ik­ke fær­re end 122 ræk­ker med den næst­hø­je­ste præ­mie i Tips13- spil­let.

Der bør kom­me mål i da­gens op­gør imel­lem Brøndby ( bil­le­det) og OB. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.