1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vej­le har skift et en del ud i trans­fer­vin­du­et, og spe­ci­elt off en­sivt er man mar­kant svæk­ke­de. Hol­dets tre mest scoren­de spil­le­re An­dreas Al­bers, Chri­sti­an Sivebæk og Paul Onu­a­chu er al­le væk, uden man har få­et den sam­me kva­li­tet re­tur, mens man de­fen­sivt ser gan­ske godt besat ud. Fre­de­ri­cia har få­et Ove Pe­der­sen som træ­ner, og mon ik­ke det be­ty der, at man i en kamp som den­ne vil stille re­la­tivt de­fen­sivt op og pri­mært sør­ge for ik­ke at få mål imod sig. Oveni er det et lo­ka­l­op­gør, så for­vent et op­gør med mas­ser af du­el­ler og ik­ke ret man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.