’’

BT - - NYHEDER - Ty­ge Ras­mus­sen, Me­te­o­r­o­log

Der bli­ver ik­ke me­get sol før på tors­dag, hvor det be­gyn­der at kla­re op

Ud­over ned­bø­ren vil det og­så bli­ve blæ­sen­de og koldt for års­ti­den, da tem­pe­ra­tu­ren vil lig­ge på 15- 18 gra­der med en jævn til hård vind fra vest og nord­vest.

Bed­re næ­ste we­e­kend

Mod slut­nin­gen af næ­ste uge ser det dog ud til, at vej­ret igen bli­ver bed­re.

» Der bli­ver ik­ke me­get sol før på tors­dag, hvor det be­gyn­der at kla­re op. Men for ik­ke at ta­ge hu­mø­ret fuld­stæn­dig fra folk kan jeg si­ge, at den ny­e­ste prog­no­se ty­der på, at vej­ret sta­bi­li­se­rer sig og bli­ver bed­re i næ­ste we­e­kend. Vin­den læg­ger sig, og tem­pe­ra­tu­ren ser ud til at nå over de 20 gra­der igen, « si­ger Ty­ge Ras­mus­sen.

Han tør dog ik­ke kom­me med bud på, om det over­ho­ve­det bli­ver rig­tigt strand­vejr igen, før som­me­ren går på hæld.

» Vo­res må­nedsprog­no­se si­ger, at vej­ret be­gyn­der at sta­bi­li­se­re sig i be­gyn­del­sen af au­gust, men hvor læn­ge det hol­der, er svært at si­ge. «

We­e­ken­dens regn­vejr gik hårdt ud over gæ­ster­ne til dyrsku­et i Ho­bro. Og der er me­re regn og kul­de på vej. Fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.