Vi slap bil­ligt

Op imod hund­re­de dan­ske­re har kæm­pet mod reg­nen og dens føl­ger i we­e­ken­den

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen og Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VAND­SKA­DER

Der var vars­let sky­brud over det me­ste af Dan­mark i we­e­ken­den, men vi slap re­la­tivt ’ bil­ligt’. Falck kun­ne nø­jes med at ryk­ke ud til 96 vand­ska­der eft er en sær­de­les regn­fuld lør­dag.

» På land­s­plan ta­ler vi om 96 vand­ska­der, hvor de 79 har væ­ret i Jyl­land, fra Hor­sens og ne­d­eft er i Syd­jyl­land og på Fyn. Og så har der væ­ret en­kel­te på Sjæl­land, « for­tæl­ler kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent i Falck San­dra Kron­mann.

Med et DMI- var­sel om ri­si­ko for sky­brud i stort set he­le lan­det over­vå­ge­de Falck lør­dag si­tu­a­tio­nen nø­je, men det kan nu kon­sta­te­res, at we­e­ken­den næp­pe en­der så dra­ma­tisk som i au­gust 2011, hvor Falck måt­te ryk­ke ud til 1.700 op­ga­ver.

Vand op af toilet­ter­ne

» Men uan­set hvad er det selv­føl­ge­lig ik­ke rart for dem, det er gå­et ud over, « un­der­stre­ger San­dra Kron­mann.

En af de stør­re op­ga­ver, Falck var ude til , var et ræk­ke- huskvar­ter i Hor­sens, hvor 24 ud af 37 kæl­dre var over­svøm­met, og hvor van­det stod op af toilet­ter og va­ske på før­ste sal. dra Kron­mann.

Des­u­den blev 500 kva­drat­me­ter over­svøm­met i en ma­skin­hal på Vest­fyn.

Lør­dag meld­te po­li­ti­et og­så om fl ere tra­fi kuheld på grund af regng­lat­te ve­je og ned­sat sigt­bar­hed . Fle­re lys­sig­na­ler i Søn­der­borg blev sat ud af drift på grund af lør­da­gens lyn­nedslag.

Selv­om reg­nen stil­ne­de af søn­dag, kan der dog fort­sat kom­me mel­din­ger om vand­ska­der, po­in­te­r­er San­dra Kron­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.