Ja, un­ge skal ha­ve fl ek­si­bi­li­tet

BT - - DEBAT - VIL­LUM CHRI­STEN­SEN

Trans­port­ord­fø­rer, LA

er­fa­rin­ger med ud­lan­dets løs­nin­ger. Vi har la­vet nog­le be­slut­nings­for­slag med de øv­ri­ge blå par­ti­er, hvor vi læg­ger op til en for­søgs­ord­ning, hvor man får kø­re­kort som 17- årig, og så skal der sid­de en er­fa­ren bi­list ved si­den af en, ind­til man fyl­der 18. Der sker et el­ler an­det med un­ge men­ne­sker, når man har en er­fa­ren ved si­den af, har det vist sig Der er man­ge i un­ge, der har svært ved at trans­por­te­re sig, hvor vi kan gø­re hver­da­gen nem­me­re. Vi

VI HAR GO­DE

gør de un­ge men­ne­sker en tje­ne­ste. Det er en hjælp til de om­rå­der, hvor man ik­ke li­ge kan hop­pe på en bus.

væ­re en ung­doms­ri­si­ko. Un­ge men­ne­sker er me­re sorg­lø­se. Så­dan vil det al­tid væ­re, om det så hed­der 17 el­ler 18 år. En al­der er en stan­dard, og hvis man læg­ger op til me­re fl ek­sib­le mu­lig­he­der, så kan man i hø­je­re grad ta­ge sig­te på dem, der har for­ud­sæt­nin­ger­ne. Men der er en sik­ker­heds­dis­kus­sion, som man må ta­ge. Man kom­mer ud af sko­lerol­len, hvis der ik­ke er en kø­re­læ­re ved si­den af. Så får man

DER VIL AL­TID

må­ske et me­re na­tur­ligt for­hold til at kø­re.

at kø­re ved at kø­re. Man kan hel­ler ik­ke læ­re at svøm­me, hvis man ik­ke prø­ver at svøm­me. Man får en me­re prag­ma­tisk til­gang frem for det me­re ri­gi­de syn med, at når man har fød­sels­dag på et be­stemt tids­punkt, så af­gør det, om man kan kø­re bil. Vi vil ger­ne ta­ge højde for de for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer, man har som ung. Det til­ta­ler mig, at det er me­re in­di­vi­du­elt, så det ik­ke ba­re bli­ver en stan­dard. Vi skal tur­de prø­ve det.

MAN LÆ­RER JO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.