Nej, de er ik­ke klar som 17- åri­ge

BT - - DEBAT - RENÉ ARNT For­mand, Dansk Kø­re­læ­rer Uni­on

til­freds­stil­len­de, og har væ­ret det i man­ge år. Det er der, hvor fl est un­ge men­ne­sker har en til­pas mo­den­hed til at få kø­re­kor­tet. Der er in­gen grund til at sæt­te den ned til 17 år. Man kan ik­ke ba­re ta­ge sta­ti­stik fra an­dre lan­de og over­fø­re det til dan­ske for­hold. Den dan­ske kø­reud­dan­nel­se er så de­tal­je­ret og om­fangs­rig, at når ele­ver­ne har be­stå­et prø­ven, mang­ler de ik­ke kø­re­fær­dig­he­der. Der, hvor ud­for­drin­gen op­står, er på men­talt ni­veau.

18 ÅR VIR­KER

Så skal vi ha­ve fat i de un­ge, skal vi kig­ge me­re på læ­ring om ad­færd og hold­nin­ger, så un­ge for­står i et stør­re om­fang vær­di­en af det, man læ­rer i kø­resko­len.

kan må­ske sid­de med fo­re­stil­lin­gen om, at man ba­re kan rin­ge hjem til mor og far, der har hjul­pet dem gen­nem he­le li­vet. Det kan man ik­ke her. Når man over­træ­der det, man har lært, ri­si­ke­rer man at dø. Der kan ik­ke kom­me no­gen og hjæl­pe en, når man har kørt 140 ki­lo­me­ter i ti­men, mens man har druk­ket sig fuld. Den

DE UN­GE MEN­NE­SKER

for­stå­el­se skal vi ha­ve gjort no­get ved blandt den for­holds­vis lil­le ker­ne.

i kø­resko­len, og vi for­tæl­ler dem, hvor­dan man skal kø­re bil, hø­rer vi dem oft e si­ge, at så­dan kø­rer de­res mor og far ik­ke. Men de har må­ske kørt for stærkt el­ler med spi­ri­tus. Så det er ik­ke sik­kert, at de al­tid er de rig­ti­ge rol­lemo­del­ler. Vi har til ti­der lange dis­kus­sio­ner med ele­ver­ne om, hvor­dan de­res for­æl­dre kø­rer. Den di­a­log har vi oft e, for der er in­gen tvivl om, at for­æl­dre sy­nes, at de er bed­re til at læ­re dem at kø­re bil, end vi pro­fes­sio­nel­le er.

NÅR DE KOM­MER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.