Grund til at slå ty ve­ri­a­larm

ME­NER

BT - - DEBAT -

Ba­re der nu ik­ke har væ­ret ind­brud. Så­dan er vi man­ge, der tæn­ker, når vi sid­der i bi­len på vej hjem fra ferien. PO­LI­TIETS LE­DEL­SE MEL­DER dog om godt nyt til de be­kym­re­de dan­ske­re. Et kig på po­li­tiets eg­ne sta­ti­stik­ker vi­ser nem­lig, at der det sid­ste par år er be­gå­et fær­re ind­brud, og i år ser den po­si­ti­ve ten­dens ud til at fort­sæt­te. Iføl­ge po­li­ti­et selv er der ta­le om en må­l­ret­tet ind­sats mod ind­brud, der har bå­ret frugt. En suc­ces­hi­sto­rie, må man for­stå. EN FOR­KLA­RING ER og­så, at me­re end 300.000 hus­stan­de nu har få­et in­stal­le­ret en alarm i bo­li­gen. Selv for­man­den for Po­li­ti­for­bun­det, Claus Ox­feldt, for­tal­te sid­ste år til BT, at han er hop­pet med på alarm- bøl­gen. Po­li­ti­for­man­den lod for­stå, at han præ­cis som al­le an­dre ik­ke hav­de lyst til at kom­me hjem til et gen­nem­ro­det hus. DET KAN IK­KE an­det end ses som en mi­stil­lid­ser­klæ­ring til dansk po­li­ti, at så man­ge fø­ler sig nødsa­get til at be­ta­le et pri­vat fi rma for be­skyt­tel­se af de­res hjem. BE­TRYG­GEN­DE ER DET hel­ler ik­ke, at til­lids­re­præ­sen­tan­ter i fl ere kred­se nu for­tæl­ler, at be­tjen­te­ne det sid­ste par må­ne­der har haft 30 pro­cent fl ere sy­ge­da­ge end sid­ste år. Til­lids­man­den for be­tjen­te­ne hos Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti si­ger li­ge ud, at po­li­ti­et helt må drop­pe at eft er­for­ske ind­brud, for­di der ik­ke er be­tjen­te nok på ar­bej­de. Ik­ke li­ge­frem mel­din­ger, der mind­sker ang­sten for at kom­me hjem til et ind­brud. PÆ­NE STA­TI­STIK­KER EL­LER ej, så er der grund til at slå alarm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.