AL- JA­ZE­E­RA TIL V- SOM­MER­MØ­DE ’’

Kom­men­tar: De ara­bi­sk­ta­len­de nyheds­ka­na­ler er væ­sent­ligt bed­re in­for­ma­tions­me­di­er end an­non­cer

BT - - DEBAT -

Re­ge­rin­gen er ble­vet valgt på at stram­me asyl- og in­te­gra­tions­po­li­tik­ken. De før­ste stram­nin­ger, der har det mål at gø­re de so­ci­a­le ydel­ser ik­ke- at­trak­ti­ve for po­ten­ti­el­le asylan­sø­ge­re, er al­le­re­de gen­nem­ført. Sam­ti­dig med dis­se stram­nin­ger blev der la­vet en pres­se­med­del­el­se på en­gelsk for at in­for­me­re om stram­nin­ger­ne. I sid­ste uge har Dansk Fol­ke­par­ti fo­re­slå­et, at man pro­du­ce­rer en vi­deo på linje med den me­get om­tal­te au­stral­ske, mens Ven­stre har fo­re­slå­et avisan­non­cer. Beg­ge til­tag har til for­mål at ud­bre­de kend­ska­bet til de dan­ske stram­nin­ger i ud­lan­det og he­r­i­gen­nem på­vir­ke po­ten­ti­el­le fl ygt­nin­ge og il­le­ga­le ind­van­dre­re til ik­ke at væl­ge Dan­mark UD­GANGS­PUNK­TET FOR BEG­GE in­for­ma­tions­kampag­ner er så­dan set fair nok: Fler­tal­let i be­folk­nin­gen har ved det­te valg gi­vet et klart man­dat til at fø­re en stram­me­re asyl- og in­te­gra­tions­po­li­tik. Nu har man gen­nem­ført en po­li­tik, hvor man har lyt­tet til be­folk­nin­gens øn­sker. An­tal­let af fl ygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, er tredoblet på to år. Det er res­sour­ce- og pladskræ­ven­de at ta­ge imod så man­ge nye men­ne­sker, og i man­ge kom­mu­ner er man nu ved at nå en si­tu­a­tion, hvor man ik­ke har ka­pa­ci­tet til at ta­ge imod fl ere.

Når folk gi­ver ud­tryk for, at der hver­ken er plads el­ler råd til at ta­ge imod de man­ge fl ygt­nin­ge, bli­ver de kon­se­kvent skudt i sko­e­ne, at de har et dår­ligt menneskesyn. Men en re­a­li­stisk hold­ning til tin­ge­ne er jo ik­ke det sam­me som at væ­re et dår­ligt men­ne­ske. De, der snak­ker om dår­ligt menneskesyn, skyl­der et svar på, hvad man så skal gø­re? Åb­ne græn­ser og åb­ne kas­ser er af go­de grun­de ik­ke en mu­lig­hed. AF DIS­SE GRUN­DE me­ner jeg op­rig­tigt, at det er i or­den, at man ger­ne vil for­mid­le et bud­skab om, at Dan­mark er ble­vet min­dre at­trak­tivt atrej­se til, ud til men­ne­skes­mug­ler­ne, de po­ten­ti­el­le fl ygt­nin­ge og de il­le­ga­le ind­van­dre­re. Men jeg tror ik­ke, at avisan­non­cer og YouTube- vi­deo­er er de bedst eg­ne­de me­di­er til for­må­let. Hvad an­går Ven­stres for­slag om at brin­ge avisan­non­cer i den ara­bi­ske pres­se, vil eff ek­ten, sam­men­lig­net med pri­sen, sim­pelt­hen væ­re for lil­le. Og YouTube ram­mer sim­pelt­hen ik­ke en bred nok må­l­grup­pe.

Hvis man vir­ke­lig vil ud over ram­pen med bud­ska­bet, fo­re­slår jeg, at V- re­ge­rin­gen i ste­det in­vi­te­rer de to to­ne­an­gi­ven­de nyheds­ka­na­ler, AlJa­ze­e­ra og Al- Ara­biya, til Ven­stres som­mer­grup­pe­mø­de. Her vil stats­mi­ni­ste­ren og in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren stille og ro­ligt kun­ne for­kla­re og ud­dy­be, hvad man vil, og hvor­for man vil det. Hvis man vil nå al­le sam­fundslag i den ara­bi­sk­ta­len­de ver­den, in­klu­si­ve fl ygt­nin­ge og men­ne­skes­mug­le­re, er sa­tel­lit­ka­na­ler­ne den mest na­tur­li­ge vej. MEN DET ER kun symp­tom­be­hand­ling. Det, der har al­ler­mest eff ekt, er at gø­re no­get ved de grund­læg­gen­de år­sa­ger til, at folk fl yg­ter. For det før­ste skal det in­ter­na­tio­na­le sam­fund be­skyt­te sy­rer­ne i Sy­ri­en, så de ik­ke har grund til at fl yg­te ud af lan­det. Hvis ik­ke vi kan be­skyt­te dem og ska­be bed­re sik­ker­hed og tryg­hed i lan­det, kom­mer vi før el­ler si­den til at skul­le for­hol­de os til 6,5 mil­li­o­ner ek­stra fl ygt­nin­ge.

For det an­det er det ut­ro­lig vig­tigt, at vi får stop­pet men­ne­skes­mug­ler­nes mil­li­ard­for­ret­ning. Fle­re kil­der pe­ger nu på, at der er fl ere pen­ge i men­ne­skes­mug­ling end i narko­ti­ka. Is­la­misk Stat og an­dre is­la­mi­ster er des­u­den be­gyndt at sæt­te sig på den­ne ky­ni­ske og lu­kra­ti­ve for­ret­ning.

Og for det tred­je er det nød­ven­digt, at vi be­gyn­der at hjæl­pe de fat­ti­ge na­bo­lan­de med at gi­ve de man­ge mil­li­o­ner fl ygt­nin­ge me­re tå­le­li­ge op­hold.

Vi er nødt til at pri­o­ri­te­re vo­res ind­sats bed­re. Symp­tom­be­hand­ling er o. k., men det er helt es­sen­ti­elt, at vi be­gyn­der at fo­ku­se­re vo­res ind­sats på år­sa­gen til, at folk fl yg­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.