Et kri­stent land

BT - - DEBAT -

Net­op ved at un­der­stre­ge, at den evan­ge­lisk- lut­her­ske kir­ke som den dan­ske fol­kekir­ke har en sær­sta­tus, si­ger man, at nok er der re­li­gions­fri­hed til at tro på, hvad man vil, men der er ik­ke re­li­gions­lig­hed. Det bur­de væ­re en stør­re torn i øjet på al­le ret­tig­heds­og lig­heds­fun­da­men­ta­li­ster end en re­la­tiv ba­nal kon­sta­te­ring af, at Dan­mark er kri­stent – end­nu.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.